สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กชายณัฐพล  วรรณทอง
 
1. นายอนันต์  สัตยาพันธุ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายรติพงษ์  บำรุงผล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วมูล
3. เด็กหญิงเกวลิน  พรมมา
 
1. นายณรงค์กร  ตั้งเลิศเวชกุล
2. นางอุไรรัตน์  สุวรรณกูฏ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงศิริพร  ดวงศรี
 
1. นางเด่นดวง  ธรรมทวี
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กหญิงปริญรัตน์  มวลพรหม
 
1. นางภัทรียา  มีโค
 
5 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงนราวัลย์   ไชยชนะ
3. เด็กหญิงนริศราพร    ทันเชื้อ
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์   โทชัย
5. เด็กหญิงศรุตา   ดวงจิตร
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    อ้วนมะโฮง
7. เด็กหญิงสิริรัตน์    คำนนท์
 
1. นายฉัตรชาย   รินวงษ์
2. นายฐานะ   แก้วแสง
3. นางโยทะกา    รักโสภา
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กชายธรรมรัต  สายศรี
2. เด็กชายธีระพงษ์  ระงับภัย
3. เด็กชายวันเฉลิม  ชูชาติ
4. เด็กหญิงศศิประภา  ตำหนิชาติ
5. เด็กชายศิริภัทร์  ศรีพรม
6. เด็กชายสรศักดิ์  ตำหนิชาติ
7. เด็กชายเมธี  ชูคำ
 
1. นายธนาสันต์  จำนงค์
2. นางประยงค์  ร่วมจิตร
3. นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  บุตรสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกุหลาบทิพย์  แป้นนะริน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แป้นนะริน
4. เด็กหญิงจันทิมา  บุญทร
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปิยะนุช  ดีลาส
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  สำรวย
 
1. นายธัชชา  เพิ่มเพียร
2. นายนพดล  หรรษา
3. นางวนิดา  คำนึก
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กหญิงพาสุข  ธรรมจันทร์
2. เด็กหญิงลักขณา  มีพันธ์
3. เด็กหญิงลัดดา  วิลัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  หาญชัย
5. เด็กหญิงสุวันนี  มาศศรี
6. เด็กหญิงสุเภาวดี  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวยุวเรศ  ขุขันธ์เขตุ
2. นายสีไพ  ศิลบุตร
3. นายโกสิต  คุณสม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.7 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชมพู่  ทองลอย
2. เด็กหญิงรัตนา  สายอุทา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุโท
 
1. นางกุหลาบ  พวงมะลิ
2. นางสุวรรณา  ฝอยทอง
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพยอม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วงษ์พินิจ
2. เด็กหญิงปณิตตรา   ซ้อนเติม
3. เด็กหญิงปิยะพร  อุ่นแก้ว
 
1. นางพรพิศ  พรมมาก
2. นางสาววิลณีย์  ศรีดาพันธ์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1. เด็กหญิงชญานี  โทชัย
2. เด็กชายดมิก  จำนงค์
3. เด็กหญิงปานนิดา  โทชาติ
 
1. นายนรินทร์  ทิ่งนาค
2. นางโกสุม  รีเรืองชัย
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  แสงโพธิ์ดา
2. เด็กหญิงสิริมา  ละมุล
3. เด็กชายอภินันท์  เดชบุญ
 
1. นายจักรพงษ์  หน่อคำผุย
2. นายสุวิน   โสภา