สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สมนึก
2. เด็กหญิงธนภร   เต่าแก้ว
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   จันทร์นาเมือง
4. เด็กหญิงรัชฎาพร    ชูกลิ่น
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   ทองมนต์
6. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    ดวงมณี
 
1. นายฐานะ   แก้วแสง
2. นางสาวสุภาวดี    บุญลี
3. นางโยทะกา    รักโสภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1. เด็กหญิงเย็นอุรา  จันโท
 
1. นางพิมพ์ภัทท์ชุดา  แซนเชท โคทส์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  สามิตร
 
1. นางสาวเจริญศรี  ย่อมพันธ์