สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 1. เด็กหญิงศิริพร  ดวงศรี
 
1. นางเด่นดวง  ธรรมทวี
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  บุตรสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกุหลาบทิพย์  แป้นนะริน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แป้นนะริน
4. เด็กหญิงจันทิมา  บุญทร
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปิยะนุช  ดีลาส
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  สำรวย
 
1. นายธัชชา  เพิ่มเพียร
2. นายนพดล  หรรษา
3. นางวนิดา  คำนึก
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1. เด็กหญิงชญานี  โทชัย
2. เด็กชายดมิก  จำนงค์
3. เด็กหญิงปานนิดา  โทชาติ
 
1. นายนรินทร์  ทิ่งนาค
2. นางโกสุม  รีเรืองชัย