สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงนราวัลย์   ไชยชนะ
3. เด็กหญิงนริศราพร    ทันเชื้อ
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์   โทชัย
5. เด็กหญิงศรุตา   ดวงจิตร
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    อ้วนมะโฮง
7. เด็กหญิงสิริรัตน์    คำนนท์
 
1. นายฉัตรชาย   รินวงษ์
2. นายฐานะ   แก้วแสง
3. นางโยทะกา    รักโสภา
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1. เด็กหญิงพาสุข  ธรรมจันทร์
2. เด็กหญิงลักขณา  มีพันธ์
3. เด็กหญิงลัดดา  วิลัย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  หาญชัย
5. เด็กหญิงสุวันนี  มาศศรี
6. เด็กหญิงสุเภาวดี  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวยุวเรศ  ขุขันธ์เขตุ
2. นายสีไพ  ศิลบุตร
3. นายโกสิต  คุณสม