สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายบุญญวัฒน์    ธรรมรักษ์
2. เด็กชายศิริสัก    เดชะวรานนท์
 
1. นางวิชชุดา  บุญยืน
2. นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. นายจักรพงษ์  นาสิงห์ทอง
2. เด็กชายประมวล  นาคำ
3. เด็กชายยงยุทธ  ภูพวงเพชร
 
1. นายศราวุธ  แป้นโคตร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 1. เด็กหญิงกชนันท์  นิลชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้นแก้ว
3. เด็กหญิงไอริณ  อุตโม
 
1. นายวิสูตร  สวนไผ่
2. นางสุจินต์  สวนไผ่
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงปารยา   ชาศรี
2. เด็กหญิงสิริกร  ศรีมงคล
3. เด็กหญิงอาทิตติยา   ทิลารักษ์
 
1. นางระพีพรรณ   ทองพันธ์
2. นางอุดมลักษณ์   บุญซ้าย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจิรวดี  นารินรักษ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตาระบัตร
 
1. นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พินิจ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บือกุศล
2. เด็กหญิงสุวัชราพร  มามีกุล
 
1. นางบัวเผื่อน  บุตรเพชร
2. นายพงศ์หรัณย์  มากกลาง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงกัณฐาภรณ์  เมชบุตร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โยมเงิน
3. เด็กชายสนธยา  อิ่มใจ
 
1. นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม
2. นางจิราวรรณ  ตะภูวิญญู
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงนวลฉวี  เพียลาดไหล
3. เด็กหญิงยุวดี  คณะพล
 
1. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
2. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กำเกี้ยง
2. เด็กหญิงนันท์ณภัส   ไชยมงคล
3. เด็กหญิงพรรณนิภา   สาขันธ์โคตร
 
1. นางระพีพรรณ   ทองพันธ์
2. นางอุดมลักษณ์   บุญซ้าย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายคมศร  แสนดวง
2. เด็กชายครรฑนาศ  วงศ์เครือสอน
3. เด็กชายทวีทรัพย์  บุตโคษา
4. เด็กชายภูธเนศ  เข็มเพชร
5. เด็กชายภูธเนศ  นนท์สระเกษ
6. เด็กชายมงคล  พลแสน
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรมเมือง
8. เด็กชายอัฐศราวุธ  พลวงศ์ษา
 
1. นายนพดล  วิญญาสุข
2. นางพัชรินทร์  วิญญาสุข
3. นายสาคร  ผายป้องนา
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กหญิงสุพัตรา   นามอาสา
 
1. นางสรัลชนก    ตาปา
 
12 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายจักรภัทร  วงศ์มีแก้ว
2. เด็กชายศิริสัก  เดชะวรานนท์
 
1. นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. นางสาวพิมพิกา  มาหลุมข้าว
 
1. นางรัตนาภรณ์  ลาวงศ์เกิด
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายณัชพล   เหล่าหว้าน
2. เด็กชายธีรยุทธ   วิเศษขลา
3. เด็กชายยุทธนา   แสนสามาต
 
1. นายเจษฎา    โถชัยคำ
2. นางไพวรรณ  วิทยาขาว
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 67.4 ทองแดง 12 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกนกกร  ศิริรัตน์
2. เด็กชายกรณิศ  สุขสม
3. เด็กหญิงกรรณณิการ์  วงศ์สาย
4. เด็กหญิงกัลยกร  หมวดแร่
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ่งเจริญลาภ
6. เด็กหญิงชนิสรา  สีนวลแล
7. เด็กชายชาญรัชน์  ฮะวังจู
8. เด็กหญิงชิโรทัย  สายยะวงศ์
9. เด็กหญิงฐิติกานต์  ระบายศรี
10. เด็กหญิงธัญญามาศ  วีรพันธ์
11. เด็กหญิงนันธิดา  นิครหล่อน
12. เด็กชายปวีณ์กร  สารทอง
13. เด็กหญิงปิยธิดา  ขันทีท้าว
14. เด็กชายพงศธร  กวานดา
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิวัฒน์
16. เด็กหญิงเทพบังอร  ทุมกิจจะ
 
1. นางพวงจันทร์  บุตราช
2. นางพิมพ์พิมล  ศรีเชษฐา
3. นางศิริวรรณ   พลเศษ
4. นางอ้อยทิพย์  ยะไวทย์
5. นางเสาวนิต  นรภาร
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนไพศาลวิทยา 1. เด็กหญิงบุญยวรรณ  ผึ้งศรี
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ฮาดคะดี
 
1. นางกนกวรรณ  ภูศรีฐาน
2. นางดาวใจ  ราชาไชย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกิตติยา   เปลี่ยนเอก
2. เด็กหญิงจิรัชญา   เอื้อกิ่งเพชร
3. เด็กหญิงอุษา   มอญดี
 
1. นางระพีพรรณ   ทองพันธ์
2. นางอุดมลักษณ์   บุญซ้าย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. นายเจริญชัย  พิชัยคำ
 
1. นางสิริกุล  ขันธ์พัฒน์