สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กชายสันติสุข  ชาทองยศ
 
1. นางโขมพัสต์  อัมวงศา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงจิราพัชร   ดาบพลอ่อน
2. เด็กหญิงปินตญา  สีเทียวไทย
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  คนเพียร
4. เด็กหญิงพรชิตา  วงศรีลา
5. เด็กชายเกริกพล  พิทักษ์กุล
 
1. นางสาวยุพิน  โถคำนาม
2. นายสีลา  กาแก้ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจตุพร  ธิอัมพร
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ราชพลี
3. เด็กหญิงญารินดา  ตาปนานนท์
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางมณฑา  ยุทธคราม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวปัทมา  สารโพคา
2. เด็กหญิงมาริสา  เสนสุวรรณ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จำปีคุณ
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางมณฑา  ยุทธคราม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนภสรณ์  ศิริปาณี
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  อันทะสี
2. เด็กหญิงชนารดี  จันทศรี
3. เด็กหญิงธนิดา  ใยรีอ่าง
4. เด็กหญิงพรชิดตา  สุขานนท์
5. เด็กหญิงวรรณนิษา  เรือนทอง
6. เด็กหญิงวศินี  โพสาราช
7. เด็กหญิงศิริวิมล  คำมูล
8. เด็กหญิงอรัชพร  แก่นเกษม
9. เด็กหญิงอาภาภัทร  ทุมวงศ์
10. เด็กหญิงไอรีน  เพ็ชรดี
 
1. นายพิสิษฐ์  เหล่าการ
2. นางรุ่งนภา  ยะพลหา
3. นางอุไรวรรณ  วงศาพาน
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงดารุนี  แก้วกอ
2. เด็กหญิงพิยะดา  ปทุมวัน
 
1. นายจิตรกร  คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงพัชรี  สุทธิประภา
 
1. นายนิกร  มาระมิ่ง
2. นางสาวนิลาวรรณ  สิงห์งาม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  สายมายา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หางสลัด
3. เด็กหญิงรัฐยา  มะลิลา
4. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  คำหล่า
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สุเมผา
6. เด็กหญิงอรพินธ์  บ่อแก้ว
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นางสาวอรวรรณ  คนขยัน
3. นางอ่อนศรี  คนขยัน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพ์ชัยน้อย
2. เด็กหญิงธณัฐฐา  มูลเพ็ญ
3. เด็กหญิงปนัสยา  สายจันทร์
4. เด็กหญิงพรชิตา  สุมาโท
5. เด็กหญิงวรัญญา  พร้อมใจ
6. เด็กหญิงศจีทิพย์  มิ่งขวัญอาชา
 
1. นางกัลยกร  ซาซุม
2. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
3. นางเจริญสุข  ไสยกุล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงณัชชา  พวกแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  พิศวงษ์
3. เด็กหญิงสายชล  หารธงชัย
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางอทิตยา  ณ หนองคาย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงดวงยิหวา  คำคูณเมือง
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุพุ
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  บุญมา
 
1. นางนิตยา  สมจิตร
2. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นางสาวฐิติมา  โคตรประดา
2. นางสาวลิรีธร  จันทร์สุพรรณ
3. นางสาววริษฐา  ธะนะคุณ
 
1. นางสมสมัย  ศิริบุตร
2. นายสมเดช  ศิริบุตร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตพร  สีทะโล
2. เด็กหญิงวริศรา  คำคูณคำ
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นายทนงศักดิ์  เจริญชัย
2. นางละม่อม  พรหมวิชัย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. นางสาวดารุณี  อ่อนมิ่ง
2. นางสาวนฤมล  สุ่มมาตย์
3. นางสาวนิรชา  กองแซง
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางละม่อม  พรหมวิชัย
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนพเก้า  ทองนนท์
 
1. นางกนกวรรณ  บุญโสภิณ
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุคคล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  การุญ
 
1. นางดวงรัตน์  เหลาแตว
2. นางมัลลิกา  การุญ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 1. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
 
1. นางปาริชาต  ทิลารักษ์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กชายปาณะชัย  ชาคำลอด
3. เด็กหญิงเกศินี  สมบูรณ์พร้อม
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางปิยะเวียง  สุตะภักดี