สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกญิษฐา  สิมมา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  โกสิงห์
4. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
5. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
6. เด็กหญิงพิยดา  แสนสุข
7. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
8. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
9. เด็กชายภูผา  นามจันโท
10. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
11. เด็กหญิงศนิตา  นนธิบุตร
12. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ศรีนารัตน์
13. เด็กชายเจษฎา  พรมพินิจ
14. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
15. เด็กหญิงโสภิดา  จันทวงศ์
 
1. นายพล  ทองประทุม
2. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
3. นางแสงแข  แสนขวา