สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีนารัตน์
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกญิษฐา  สิมมา
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  โกสิงห์
4. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
5. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
6. เด็กหญิงพิยดา  แสนสุข
7. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
8. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
9. เด็กชายภูผา  นามจันโท
10. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
11. เด็กหญิงศนิตา  นนธิบุตร
12. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ศรีนารัตน์
13. เด็กชายเจษฎา  พรมพินิจ
14. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
15. เด็กหญิงโสภิดา  จันทวงศ์
 
1. นายพล  ทองประทุม
2. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
3. นางแสงแข  แสนขวา
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงลักษณ์คณา  ประทาพันธ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  คำผุย
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รองแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญชื่น
3. เด็กชายอานนท์  เศษรักษา
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุภาพ
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  ธีระพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาครัตน์
 
1. นางฉัตรสุดา  ธุระนนท์
2. นางสาววราภรณ์  ทัศพงษ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทบัณฑิต
2. เด็กหญิงชลดา  จันทบัณฑิต
3. เด็กหญิงตุ๊กตา  โพธิรส
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ดอนหลักคำ
5. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แสนศรี
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  แถลงการณ์
7. เด็กหญิงสุกัลยา  เทพทอง
8. เด็กหญิงหทัยชนก  แพงไธสง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กชายกิตตินันท์  จิตรชัยศรี
2. เด็กชายคาวี  เดชบรรทม
3. เด็กชายณัฐพล   กันลือชัย
4. นายทศพร   สมบัติหอม
5. เด็กชายทักษิณ  บางเหลือ
6. เด็กชายธีรยุทธ   ทนทวน
7. เด็กชายธีระศักดิ์  จาดฮามรถ
8. เด็กชายนัฐฒกรณ์   จาบบุญมา
9. นายนัฐพงษ์   ใจโต
10. เด็กหญิงประภัสสร   มูลอามาตย์
11. เด็กชายพยงค์   แสงชนะ
12. เด็กชายพิชัย  แซ่อึ้ง
13. เด็กหญิงพิไลพร   กำทองแสน
14. เด็กหญิงลักขณา   จิตชัยศรี
15. เด็กชายวัชระพงษ์   ไกรยวรรณ์
16. เด็กชายสิทธิพงษ์พันธ์   เครือครุฑ
17. เด็กชายอนุรุต  ต้นสิน
18. เด็กชายอนุวัต   เสาศรี
19. เด็กหญิงอิสยาภรณ์   มณีภาสธนภัทร์
20. เด็กชายเรืองศักดิ์   สุขะ
 
1. นางจันทร์ธิมา   รัตนโกสุม
2. นางสาวชนัญชิดา   อ้อยรักษา
3. นางบุญช่วย   พันธ์เสนา
4. นายพงษ์ปกรณ์  อินธิปีก
5. นายยุทธศาสตร์   ปะนามะทัง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนันทัชพร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงพชรภา  ธงชัย
3. เด็กหญิงภคพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
4. เด็กหญิงระริญ  แสงฉายา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ผางพันธ์
 
1. นางสาวนริศรา  ปัญญาประชุม
2. นางสุวรรณา  ชิณวงศ์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางอภิญญา  เมืองแสน
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำผอง
2. เด็กหญิงชุติมา  นิยมคุณ
3. เด็กหญิงนิษฐิดา  พรมบุตร
4. เด็กหญิงวิรยา  พนุมรัมย์
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เมืองนาง
6. เด็กชายเพ็ญศักดิ์  สุวรรณจันทร์
 
1. นางสาวชนม์นิภา  โพชะราช
2. นางสาวพัชรินทร์  แก้วพาดี
3. นางสมคิด  นุ่มกัลยา
4. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายกิตติพงค์   อรัมย่อง
2. เด็กหญิงฐาปราณี   สาธุสิทธิ์
3. เด็กชายอัครพล   จันทร์ห้างหว้า
 
1. นายพรรณา  มาตเลียง
2. นางอมรรัตน์  หมั่นมี