สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีนารัตน์
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทบัณฑิต
2. เด็กหญิงชลดา  จันทบัณฑิต
3. เด็กหญิงตุ๊กตา  โพธิรส
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ดอนหลักคำ
5. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แสนศรี
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  แถลงการณ์
7. เด็กหญิงสุกัลยา  เทพทอง
8. เด็กหญิงหทัยชนก  แพงไธสง
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รองแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญชื่น
3. เด็กชายอานนท์  เศษรักษา
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงลักษณ์คณา  ประทาพันธ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  คำผุย
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นางอภิญญา  เมืองแสน