สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 1. เด็กหญิงอภิชญา  แสงชูโต
 
1. นางสาวสมร  กาลรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  คงรักษ์
2. เด็กหญิงพรรษพร  รัตนชัย
3. เด็กหญิงอัสมา  สุระคำแหง
 
1. นางถนอม  สุวรรณโชติ
2. นางวิจิตรา  จันทนลักษณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กหญิงซารีต้า   เทพวารินทร์
2. เด็กหญิงปาลินี  คำแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรี  แก้วมณี
4. เด็กชายสุทิวัส  พรหมจันทร์
5. เด็กหญิงเด็กหญิงอารอฟะห์  คงเลิศผล
 
1. นางกัญวรา  อุดมรัตน์
2. นางสายทิพย์  มาระเสนา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กชายภูตะวัน  ช่างเหล็ก
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 57.9 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกนกพร   ชูส่งแสง
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์    สิทธิโชติพงศ์
3. เด็กหญิงกุสุมา   ธรรมเขตต์
4. เด็กหญิงจิณณพัตร   ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงชนิกานต์    แสนสุข
6. เด็กหญิงชยุดา  วัดจัง
7. เด็กหญิงชลกร  ทองแดง
8. เด็กหญิงฐาปนัธ  เทพวารินทร์
9. เด็กชายณฐาภพ  ขันธ์แก้ว
10. เด็กหญิงณัฐชภัค    ปิยะรัตน์
11. เด็กหญิงณิชารีย์  ณ สงฆ์
12. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ   กังแฮ
13. เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์ทอง
14. เด็กหญิงธวัลกร  อุ่มอาสา
15. เด็กชายธีรวิทย์  หวังสวัสดิ์
16. เด็กหญิงนัสรีน  บินต้วน
17. เด็กหญิงปฎิมา    เวชศาสตร์
18. เด็กหญิงปรางค์วลัย    พรมทอง
19. เด็กชายปุณณภพ    คงประดิษฐ์
20. เด็กชายพชร    ส่งรัก
21. เด็กชายพีรวิชญ์    แก้วศรีจันทร์
22. เด็กชายภราดร  ชูราช
23. เด็กชายภูมิพัฒน์   สุปรานนท์
24. เด็กหญิงยุวลักษณ์    อุทัยรังษี
25. เด็กหญิงยูถิกา   ชูดำ
26. เด็กหญิงวรารัตน์   มูหะหมัดอารี
27. เด็กหญิงวรินทรา  สังข์อุ่น
28. เด็กหญิงวาสนา  เจริญสุข
29. เด็กหญิงศุภกานต์  อี่ชโรจน์
30. เด็กชายสรสิช  ขวัญเฉื่อย
31. เด็กชายสิริวัฒน์  วงษ์บำรุงเทวี
32. เด็กชายสิริวุฒิ    สิกพันธ์
33. เด็กหญิงสิรีชยา  มณีดำ
34. เด็กหญิงสิรีวรา    มณีดำ
35. เด็กหญิงสุนันทา  สีเอก
36. เด็กหญิงสุภัศรา    หนูแป้น
37. เด็กหญิงอนัญพร    สว่างรุ่งเรือง
38. เด็กหญิงอมรรัตน์    เสนเนียม
39. เด็กหญิงอัจฉริยา  มหาสวัสดิ์
40. เด็กหญิงอัญชิสา    วิจิตร
 
1. นายชัยยัณห์  ปิ่นแก้ว
2. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
3. นางพนิดา  ปิยะรัตน์
4. นางวราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
5. นางวิลาวัณย์  สาลีสังข์
6. นายสมปอง  ยอดมณี
7. นายสวัสดิ์  สมมาตร
8. นางสุนิสาห์  สุกสี
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงกนกพร  อุธรศรี
2. เด็กหญิงชนารดี  ธนกรวิจิตร
3. เด็กหญิงนฤมล  หนูช่วย
4. เด็กหญิงพันวสา  ก้องประวัติ
5. เด็กหญิงมนรดา  พันธุ์ฟอง
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุกใส
7. เด็กหญิงสารธาร  หนูน้อย
8. เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
9. เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ชนะ
10. เด็กหญิงอารียา  เมฆเรือง
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทวงค์
2. นายธราธัส  จำเริญวัตติ์
3. นางนลินทิพย์  จุติยนต์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายทักษิณ  เพชรประดับ
 
1. นางสิริกร  เลิศสิริกุล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  มุขตา
2. เด็กหญิงสุชาดา  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เบญจรงค์
 
1. นายชำนาญ  สังฆวิจิตต์
2. นางนันทา  จันทร์ชูศรี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ชัชนีย์
2. เด็กหญิงยุพา  เพชรัตน์
3. เด็กหญิงสังวรี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจิระภร  ชัยวรากรณ์
2. นางสาวสายพร  เพ็ชรัตน์มุณี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงจิซาน่า  วงค์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจิตติมา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  แก่นคง
4. เด็กชายณัฐกร  สุวรรณหมาด
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันอิ
6. เด็กหญิงภูษิดา  หนูประดับ
 
1. นางลมัย  โมลิโต
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กชายทิวัตถ์  สุวรรณ
2. เด็กชายสุพล    คงแก้ว
3. เด็กชายอวิรุทธ์   เสริมสุขต่อ
 
1. นางนฤมล  ธีรภาพพงศ์
2. นางมยุรี  สังขรัตน์