สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 57.9 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกนกพร   ชูส่งแสง
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์    สิทธิโชติพงศ์
3. เด็กหญิงกุสุมา   ธรรมเขตต์
4. เด็กหญิงจิณณพัตร   ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงชนิกานต์    แสนสุข
6. เด็กหญิงชยุดา  วัดจัง
7. เด็กหญิงชลกร  ทองแดง
8. เด็กหญิงฐาปนัธ  เทพวารินทร์
9. เด็กชายณฐาภพ  ขันธ์แก้ว
10. เด็กหญิงณัฐชภัค    ปิยะรัตน์
11. เด็กหญิงณิชารีย์  ณ สงฆ์
12. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ   กังแฮ
13. เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์ทอง
14. เด็กหญิงธวัลกร  อุ่มอาสา
15. เด็กชายธีรวิทย์  หวังสวัสดิ์
16. เด็กหญิงนัสรีน  บินต้วน
17. เด็กหญิงปฎิมา    เวชศาสตร์
18. เด็กหญิงปรางค์วลัย    พรมทอง
19. เด็กชายปุณณภพ    คงประดิษฐ์
20. เด็กชายพชร    ส่งรัก
21. เด็กชายพีรวิชญ์    แก้วศรีจันทร์
22. เด็กชายภราดร  ชูราช
23. เด็กชายภูมิพัฒน์   สุปรานนท์
24. เด็กหญิงยุวลักษณ์    อุทัยรังษี
25. เด็กหญิงยูถิกา   ชูดำ
26. เด็กหญิงวรารัตน์   มูหะหมัดอารี
27. เด็กหญิงวรินทรา  สังข์อุ่น
28. เด็กหญิงวาสนา  เจริญสุข
29. เด็กหญิงศุภกานต์  อี่ชโรจน์
30. เด็กชายสรสิช  ขวัญเฉื่อย
31. เด็กชายสิริวัฒน์  วงษ์บำรุงเทวี
32. เด็กชายสิริวุฒิ    สิกพันธ์
33. เด็กหญิงสิรีชยา  มณีดำ
34. เด็กหญิงสิรีวรา    มณีดำ
35. เด็กหญิงสุนันทา  สีเอก
36. เด็กหญิงสุภัศรา    หนูแป้น
37. เด็กหญิงอนัญพร    สว่างรุ่งเรือง
38. เด็กหญิงอมรรัตน์    เสนเนียม
39. เด็กหญิงอัจฉริยา  มหาสวัสดิ์
40. เด็กหญิงอัญชิสา    วิจิตร
 
1. นายชัยยัณห์  ปิ่นแก้ว
2. นายชัยวุฒิ  คำอ้าย
3. นางพนิดา  ปิยะรัตน์
4. นางวราภรณ์  ศรีสุวรรณวิเชียร
5. นางวิลาวัณย์  สาลีสังข์
6. นายสมปอง  ยอดมณี
7. นายสวัสดิ์  สมมาตร
8. นางสุนิสาห์  สุกสี