สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 1. เด็กหญิงอภิชญา  แสงชูโต
 
1. นางสาวสมร  กาลรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กหญิงซารีต้า   เทพวารินทร์
2. เด็กหญิงปาลินี  คำแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรี  แก้วมณี
4. เด็กชายสุทิวัส  พรหมจันทร์
5. เด็กหญิงเด็กหญิงอารอฟะห์  คงเลิศผล
 
1. นางกัญวรา  อุดมรัตน์
2. นางสายทิพย์  มาระเสนา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กชายทิวัตถ์  สุวรรณ
2. เด็กชายสุพล    คงแก้ว
3. เด็กชายอวิรุทธ์   เสริมสุขต่อ
 
1. นางนฤมล  ธีรภาพพงศ์
2. นางมยุรี  สังขรัตน์