สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  คงรักษ์
2. เด็กหญิงพรรษพร  รัตนชัย
3. เด็กหญิงอัสมา  สุระคำแหง
 
1. นางถนอม  สุวรรณโชติ
2. นางวิจิตรา  จันทนลักษณ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ชัชนีย์
2. เด็กหญิงยุพา  เพชรัตน์
3. เด็กหญิงสังวรี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจิระภร  ชัยวรากรณ์
2. นางสาวสายพร  เพ็ชรัตน์มุณี
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงจิซาน่า  วงค์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจิตติมา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  แก่นคง
4. เด็กชายณัฐกร  สุวรรณหมาด
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันอิ
6. เด็กหญิงภูษิดา  หนูประดับ
 
1. นางลมัย  โมลิโต
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กชายภูตะวัน  ช่างเหล็ก
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายทักษิณ  เพชรประดับ
 
1. นางสิริกร  เลิศสิริกุล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  มุขตา
2. เด็กหญิงสุชาดา  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เบญจรงค์
 
1. นายชำนาญ  สังฆวิจิตต์
2. นางนันทา  จันทร์ชูศรี
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงกนกพร  อุธรศรี
2. เด็กหญิงชนารดี  ธนกรวิจิตร
3. เด็กหญิงนฤมล  หนูช่วย
4. เด็กหญิงพันวสา  ก้องประวัติ
5. เด็กหญิงมนรดา  พันธุ์ฟอง
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุกใส
7. เด็กหญิงสารธาร  หนูน้อย
8. เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
9. เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ชนะ
10. เด็กหญิงอารียา  เมฆเรือง
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทวงค์
2. นายธราธัส  จำเริญวัตติ์
3. นางนลินทิพย์  จุติยนต์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู