สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิตติพส
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงกนกพร  อุธรศรี
2. เด็กหญิงชนารดี  ธนกรวิจิตร
3. เด็กหญิงนฤมล  หนูช่วย
4. เด็กหญิงพันวสา  ก้องประวัติ
5. เด็กหญิงมนรดา  พันธุ์ฟอง
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุกใส
7. เด็กหญิงสารธาร  หนูน้อย
8. เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
9. เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ชนะ
10. เด็กหญิงอารียา  เมฆเรือง
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทวงค์
2. นายธราธัส  จำเริญวัตติ์
3. นางนลินทิพย์  จุติยนต์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ชัชนีย์
2. เด็กหญิงยุพา  เพชรัตน์
3. เด็กหญิงสังวรี  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจิระภร  ชัยวรากรณ์
2. นางสาวสายพร  เพ็ชรัตน์มุณี