สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าแซ 1. เด็กชายอาซิส  หัดบิลแหม
 
1. นางกิติมา  สังข์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  พลสังข์
 
1. นางสาวประภาศรี  ทองชูดำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุวรรณนิมิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  ธรดุษฎี
2. นางสุภาพ  พุฒชู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.13 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กชายภัสชกพันธ์  สายชล
2. เด็กชายศตายุ  ผสมพงษ์
3. เด็กชายสืบตระกูล  คุณธรรม
 
1. นายณรงค์  ล้อมลิ้ม
2. นางเอกลักษณ์  จิตรานนท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรามพิชัย
2. นางสาวจิตรวรรณ  ชูพันธ์
3. เด็กหญิงประวีณา   เพ็ชรประคอง
 
1. นางสุปาณี  สุวรรณโณ
2. นางสาวอ้อย  ชูหมุน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายณัฐพล  กายฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ณ รักษา
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ไพบูลย์พร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบัณฑิต
 
1. นางสาวภาณี  สุวรรณรักษา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายซอฟฟาน  เบ็ญยุโส๊ะ
2. เด็กชายอัสรี  หมัดศิริ
3. เด็กชายอาริฟ  เตย็บอารี
 
1. นางสุจานาฏ  บุญญโส
2. นางอาภรณ์  ซุ้นหั้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนพล  คงฤทธิ์
2. เด็กชายปภังกร  เกศมงคล
3. เด็กชายสงกรานต์  ชำนิ
 
1. นางสาวมาลินี  โรจนรัตน์
2. นายอมรเทพ  สุพงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นวลคำ
 
1. นางภิญญฎา   ธนบัตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์จีน
 
1. นางภคพร  สุวรรณมณี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. นางสาวอุไรรัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางจารีย์  ทองคโชค
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 9 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงจิณัฐฐ์ตา  อุไรรัตน์
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ลาบุตรดี
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวน้อย
4. เด็กหญิงชุติสรา  คงแก้ว
5. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เพชรรักษ์
6. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ไชยกายุทธ์ธนา
7. เด็กหญิงปุญสิตา  นิสสระ
8. เด็กหญิงภวิกา  อ่อนแก้ว
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนแก้ว
10. เด็กหญิงโชติกานต์  สุวรรณแก้ว
 
1. นางสาวคนิตา  แก้วประดิษฐ์
2. นางสาวพรวลัย  นุชเกษม
3. นางสาวมาลิน  พันธระ
4. นายอนุชัย  วิตรานันต์
5. นางเพราพิลาส  นิสสระ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1. เด็กหญิงมิเคลล่า โอลีเวีย  เบเกอร์
 
1. นางสาวพิมพ์สุดา  คงคำ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายบุญเลิศ  เจริญเลิศวรากุล
 
1. นางสุฎาภรณ์  สหัสยารัตน์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กชายณัฐกันต์  สมทรัพย์
2. เด็กหญิงวริษฐา  สังขพงศ์
 
1. นางสาวกฤตินี  เล่าลือวัฒนา
2. นางสีตพัณณ์  ส่งวิสุทธิ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทุ่งแซะ
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทบุรี
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุพรรณ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ทวีแสง
5. เด็กหญิงมุกดา  ดำขุน
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แหละหล๊ะ
7. เด็กหญิงวรรณนิดา  เหตุหมัน
8. เด็กหญิงศรีสุดา  อิสโร
9. เด็กหญิงหัซวานี  หมัดเด็น
10. เด็กหญิงอารดา  กอหลัง
 
1. นางสาวกันญาพร  สังข์ทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
3. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหัวปาบ 1. เด็กชายก่อเด็ม  สาเร็ต
2. เด็กหญิงอมราพร  กัลยาศิริ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แดงเปีย
2. นายวุฒิพงศ์  บิลละเต๊ะ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกรอบ 1. เด็กชายธราพร  แก้วดี
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วดี
 
1. นายบุญธรรม  แก้วดี
2. นางอาทิชา  แสงเสน่ห์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองต่อ 1. เด็กชายนูรุสดีน  หมัดอะด้ำ
2. เด็กชายอานนท์  องศารา
3. เด็กชายอูซามะห์  หมัดสะแหละ
 
1. นางอทิยา  หีมเหม
2. นายอุเส็น  สามารถ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิชา  กะลาสี
2. เด็กหญิงวิสา  มีรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ชูช่วย
 
1. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
2. นางสมจิต  อรุณพันธ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กชายนันทต์วัตร  ดำชิต
2. เด็กหญิงปารีณา  นกหมุด
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คงแคล้วภัย
 
1. นางพรรณพิศ  จันทสุวรรณ
2. นางวาสนา  สุวรรณรักษา
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายสอแหละ  ดอเล๊าะ
2. เด็กชายอลัมชา  เหรียญนุ้ย
3. เด็กชายอะมัด  หลีอรัญ
 
1. นางซีดา  เบ็ญสลามัน
2. นางสาวบุหงา  หมัดอะหลี
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเลียบ 1. เด็กชายภูธเนศ  คงปลอด
 
1. นางวรรณี  คภะสุวรรณ
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.32 เงิน 9 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองแดง
 
1. นางโสภา  กาญจนะพันธ์
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเลียบ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ตันชนะวงศ์
 
1. นางณิชากานต์  เชื่องชยะพันธ์
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กหญิงยมนา  หมัดอะดั้ม
 
1. นางจันทร์ธณา  สมประดี
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.32 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กชายธนกฤต  พรหมสุบัน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สถานติ้น
 
1. นางภาวินี  ณ ภิบาล
2. นางสาวสาวิตรี  ชิตมณี
 
29 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กชายรัชกฤต  นนทิการ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยศิริเลิศ
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีพงษ์
2. นางสุดใจ  แก้วอุทัย
 
30 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนันทชัย  ดอกไม้
2. เด็กหญิงสุชาดา   สุวรรณโณ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าแซ 1. เด็กชายปัณณธร  ไชยพูล
 
1. นางชนกนันท์  จิตประพันธ์
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายกิจจานนท์  จันทร์แนม
 
1. นางสาวกิตติยา  นิลโชวาท
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงณัดกมล  กิ่งแก้ว
 
1. นายธีระพล  ดิสวัสดิ์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กชายเมธี  ลุงกอน
 
1. นายหะรินทร์  อุไร
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายยุคล  แก้วณรงค์
 
1. นางสาวเบญจกุล  ศรีจำเริญ
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พรหมจรรย์
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองขวัญ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  มาชานันท์
2. เด็กชายคุณากร  หมู่ประเพณี
3. เด็กชายจักภัทร  สุขวัฒโน
4. เด็กชายพิทักษ์  บัวมาศ
5. เด็กชายอลิฟ  วาโซ๊ะ
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิตลัดดา  ปลื้มใจ
2. นางสมพร   หลุยยะพันธ์
3. นางอัมพร  ทองยอด
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 1. เด็กชายปณต  อาสา
2. เด็กชายวันชัย   ดวงมาลา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วชุม
 
1. นางประณีต  เหมือนทิพย์
2. นางสาวศิริพร  สุวรรณการณ์
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองสลับล้วน
2. เด็กหญิงสุนิสา  หวันหละเบ๊ะ
3. เด็กหญิงอารียา  บินหมัด
 
1. นางบุญเพ็ญ  แสงแก้ว
2. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายวัชรากร  ศรีประสม
2. เด็กหญิงอรวดี  ศรีพันโร
3. เด็กชายเสกสรร  วรรณสะโร
 
1. นางดารา  มีสุขศรี
2. นางยุพา  ชิตมณี