สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าแซ 1. เด็กชายอาซิส  หัดบิลแหม
 
1. นางกิติมา  สังข์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  พลสังข์
 
1. นางสาวประภาศรี  ทองชูดำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรามพิชัย
2. นางสาวจิตรวรรณ  ชูพันธ์
3. เด็กหญิงประวีณา   เพ็ชรประคอง
 
1. นางสุปาณี  สุวรรณโณ
2. นางสาวอ้อย  ชูหมุน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายณัฐพล  กายฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ณ รักษา
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นวลคำ
 
1. นางภิญญฎา   ธนบัตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พงษ์จีน
 
1. นางภคพร  สุวรรณมณี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทุ่งแซะ
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทบุรี
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุพรรณ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ทวีแสง
5. เด็กหญิงมุกดา  ดำขุน
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แหละหล๊ะ
7. เด็กหญิงวรรณนิดา  เหตุหมัน
8. เด็กหญิงศรีสุดา  อิสโร
9. เด็กหญิงหัซวานี  หมัดเด็น
10. เด็กหญิงอารดา  กอหลัง
 
1. นางสาวกันญาพร  สังข์ทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
3. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองต่อ 1. เด็กชายนูรุสดีน  หมัดอะด้ำ
2. เด็กชายอานนท์  องศารา
3. เด็กชายอูซามะห์  หมัดสะแหละ
 
1. นางอทิยา  หีมเหม
2. นายอุเส็น  สามารถ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิชา  กะลาสี
2. เด็กหญิงวิสา  มีรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ชูช่วย
 
1. นางนฤมล  สิทธิพงษ์
2. นางสมจิต  อรุณพันธ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กชายนันทต์วัตร  ดำชิต
2. เด็กหญิงปารีณา  นกหมุด
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คงแคล้วภัย
 
1. นางพรรณพิศ  จันทสุวรรณ
2. นางวาสนา  สุวรรณรักษา
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายสอแหละ  ดอเล๊าะ
2. เด็กชายอลัมชา  เหรียญนุ้ย
3. เด็กชายอะมัด  หลีอรัญ
 
1. นางซีดา  เบ็ญสลามัน
2. นางสาวบุหงา  หมัดอะหลี
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเลียบ 1. เด็กชายภูธเนศ  คงปลอด
 
1. นางวรรณี  คภะสุวรรณ
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเลียบ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ตันชนะวงศ์
 
1. นางณิชากานต์  เชื่องชยะพันธ์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.32 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กชายธนกฤต  พรหมสุบัน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สถานติ้น
 
1. นางภาวินี  ณ ภิบาล
2. นางสาวสาวิตรี  ชิตมณี
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กชายรัชกฤต  นนทิการ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยศิริเลิศ
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีพงษ์
2. นางสุดใจ  แก้วอุทัย
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนันทชัย  ดอกไม้
2. เด็กหญิงสุชาดา   สุวรรณโณ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าแซ 1. เด็กชายปัณณธร  ไชยพูล
 
1. นางชนกนันท์  จิตประพันธ์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายกิจจานนท์  จันทร์แนม
 
1. นางสาวกิตติยา  นิลโชวาท
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงณัดกมล  กิ่งแก้ว
 
1. นายธีระพล  ดิสวัสดิ์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กชายเมธี  ลุงกอน
 
1. นายหะรินทร์  อุไร
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1. เด็กชายยุคล  แก้วณรงค์
 
1. นางสาวเบญจกุล  ศรีจำเริญ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านควนโส 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พรหมจรรย์
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองขวัญ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  มาชานันท์
2. เด็กชายคุณากร  หมู่ประเพณี
3. เด็กชายจักภัทร  สุขวัฒโน
4. เด็กชายพิทักษ์  บัวมาศ
5. เด็กชายอลิฟ  วาโซ๊ะ
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิตลัดดา  ปลื้มใจ
2. นางสมพร   หลุยยะพันธ์
3. นางอัมพร  ทองยอด
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 1. เด็กชายปณต  อาสา
2. เด็กชายวันชัย   ดวงมาลา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วชุม
 
1. นางประณีต  เหมือนทิพย์
2. นางสาวศิริพร  สุวรรณการณ์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองสลับล้วน
2. เด็กหญิงสุนิสา  หวันหละเบ๊ะ
3. เด็กหญิงอารียา  บินหมัด
 
1. นางบุญเพ็ญ  แสงแก้ว
2. นางสุภาพร  สุวรรณวณิช