สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ไพบูลย์พร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบัณฑิต
 
1. นางสาวภาณี  สุวรรณรักษา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายซอฟฟาน  เบ็ญยุโส๊ะ
2. เด็กชายอัสรี  หมัดศิริ
3. เด็กชายอาริฟ  เตย็บอารี
 
1. นางสุจานาฏ  บุญญโส
2. นางอาภรณ์  ซุ้นหั้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนพล  คงฤทธิ์
2. เด็กชายปภังกร  เกศมงคล
3. เด็กชายสงกรานต์  ชำนิ
 
1. นางสาวมาลินี  โรจนรัตน์
2. นายอมรเทพ  สุพงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. นางสาวอุไรรัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางจารีย์  ทองคโชค
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 9 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงจิณัฐฐ์ตา  อุไรรัตน์
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ลาบุตรดี
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวน้อย
4. เด็กหญิงชุติสรา  คงแก้ว
5. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เพชรรักษ์
6. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ไชยกายุทธ์ธนา
7. เด็กหญิงปุญสิตา  นิสสระ
8. เด็กหญิงภวิกา  อ่อนแก้ว
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  อ่อนแก้ว
10. เด็กหญิงโชติกานต์  สุวรรณแก้ว
 
1. นางสาวคนิตา  แก้วประดิษฐ์
2. นางสาวพรวลัย  นุชเกษม
3. นางสาวมาลิน  พันธระ
4. นายอนุชัย  วิตรานันต์
5. นางเพราพิลาส  นิสสระ
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.32 เงิน 9 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองแดง
 
1. นางโสภา  กาญจนะพันธ์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายวัชรากร  ศรีประสม
2. เด็กหญิงอรวดี  ศรีพันโร
3. เด็กชายเสกสรร  วรรณสะโร
 
1. นางดารา  มีสุขศรี
2. นางยุพา  ชิตมณี