สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  พลสังข์
 
1. นางสาวประภาศรี  ทองชูดำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรามพิชัย
2. นางสาวจิตรวรรณ  ชูพันธ์
3. เด็กหญิงประวีณา   เพ็ชรประคอง
 
1. นางสุปาณี  สุวรรณโณ
2. นางสาวอ้อย  ชูหมุน
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายนันทชัย  ดอกไม้
2. เด็กหญิงสุชาดา   สุวรรณโณ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าแซ 1. เด็กชายปัณณธร  ไชยพูล
 
1. นางชนกนันท์  จิตประพันธ์