สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายณัฐพล  กายฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ณ รักษา
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นวลคำ
 
1. นางภิญญฎา   ธนบัตร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทุ่งแซะ
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทบุรี
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุพรรณ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ทวีแสง
5. เด็กหญิงมุกดา  ดำขุน
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แหละหล๊ะ
7. เด็กหญิงวรรณนิดา  เหตุหมัน
8. เด็กหญิงศรีสุดา  อิสโร
9. เด็กหญิงหัซวานี  หมัดเด็น
10. เด็กหญิงอารดา  กอหลัง
 
1. นางสาวกันญาพร  สังข์ทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
3. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเลียบ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ตันชนะวงศ์
 
1. นางณิชากานต์  เชื่องชยะพันธ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กชายเมธี  ลุงกอน
 
1. นายหะรินทร์  อุไร