สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  โกงกาง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุวรรณชาตรี
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์   รักชัย
 
1. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
2. นายอดินันท์  หัสบู
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. นางสาวภัชริน   พุทธพิม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   สอนไชย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สมสุข
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นายศักดา  วงศ์อิดริสกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจารุมน  หีมยิ
2. เด็กชายธีรภัทร  เส็มชูชูติ
3. เด็กหญิงวาสนา  ล่าหมัน
4. เด็กหญิงอัญชิสา  เอียดแก้ว
5. เด็กหญิงอิสรา  หมัดบิลสา
 
1. นางภิญโญ  จิตต์รัตน์
2. นางยุวรี  แลบา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกันตา  บุญใจ
2. เด็กหญิงคนธวัลย์  จวงพันธ์
3. เด็กหญิงณัชชา  เพ็งหนู
4. เด็กชายธนพล  มณีสว่าง
5. นายปริญญา  พรหมอินทร์
 
1. นายสำเริง  สุวรรณชาตรี
2. นางเพ็ญศิริ   สุวรรณโณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เพ็ชรคงอ่อน
2. เด็กหญิงปนัดดา  มากชิต
3. เด็กหญิงพรยมล  พรมเรืองโชติ
4. เด็กชายพรเพชร  ชูทิ่ง
5. เด็กหญิงภูษณิศา  พริกเบ็ญจะ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หลักจิตตโร
2. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  พิรุณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยหนู
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปานเพชร
5. เด็กชายธนวิชญ์  นวลลอย
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขวัญทองยิ้ม
7. เด็กชายพรเทพ  ณสงค์
8. เด็กชายพิเชษฐ์  เทพพิพิธ
9. เด็กหญิงวนิดา  ชูแก้ว
10. เด็กชายวิศิษฏ์  ปานขาน
11. เด็กชายสิทธิชัย  พรมเอียด
12. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วสุข
13. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสุข
14. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีไชย
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  ล่าโส๊ะ
16. นายอรรคเดช  ไทยบุรี
17. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุข
18. เด็กชายเก่งกล้า  พลันสังเกตุ
19. เด็กหญิงเขมรินทร์  แก้วจินดา
20. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันจิตจริงใจ
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
2. นายปรีชา  เมืองละออง
3. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
5. นางอารีรัตน์  เพ็ชรนก
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1. เด็กชายสุกรี  หมากปาน
2. เด็กหญิงสุนิสา   หมากปาน
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิก  ลิลา
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์
2. นายอานนท์  จันทกูล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1. เด็กชายจำลอง  จำปาขาว
2. เด็กชายบุตรา  ลาบุตซา
3. เด็กหญิงอริสรา  รักวงศ์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พุทธกูล
2. นางอนงค์  ทวีกาญจน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัฐชา  รัตนสุภา
2. เด็กหญิงผุสชา  จินดามณี
3. เด็กหญิงรวิสรา  คงสง
4. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
5. เด็กหญิงอรประภา  เถี้ยมแก้ว
6. เด็กหญิงอรวรา  เมืองแก้ว
7. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วลอย
8. เด็กหญิงเปรมศิริ  บุญคำมูล
 
1. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
2. นางชุติมา  เพชรหนู
3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจีเหม้ย  ลี
 
1. นางสาวเฟาซียะห์   อาแย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐวุธ   หมัดล่าเต๊ะ
2. เด็กชายธีรภัทร   สุขศรี
3. เด็กชายพีรภัทร  โอภาส
4. เด็กชายรัตชานนท์   ล่าเต๊ะ
5. เด็กชายวายุ  เหม๊าะหมุ
6. เด็กชายสรรชัย  ไหรเจริญ
 
1. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ์
2. นายอภินันท์  สะอาด
3. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงกามีล้า  ล่อฮอย
2. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ  สบเจริญ
3. นางสาวสลาลิดา  หนิหมะ
 
1. นางซอนดา  หัสบู
2. นางธนวรรณ  รัฐฐานะ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85.48 ทอง 6 โรงเรียนวัดห้วยคู 1. เด็กหญิงภูริษา  ตั้งจิต
 
1. นางวัลลภา  ศรียะโอ๊ะ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   มูซอ
2. เด็กหญิงกนกอร   ขุนทองปาน
3. เด็กหญิงกรรณิกา  เตะอะสัน
4. เด็กหญิงกฤติยา  บัวฝ้าย
5. เด็กชายกฤษฎา   ไพโรจน์
6. เด็กชายกษมา   หนิหมัด
7. เด็กชายกานต์   ทองเพ่ง
8. เด็กชายกิตติทัต   เพชรสุวรรณ
9. เด็กชายกิติคุณ    ไชยรัตน์
10. เด็กหญิงกิติยา   เตะอะสัน
11. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   โชติธรรม
12. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ร่มจันทร์
13. เด็กหญิงขนิษฐา   คงแก้ว
14. เด็กชายคฑาวุธ   บุญกอง
15. เด็กชายจักรพงษ์   นันทกูล
16. เด็กหญิงจัสมิน    วาแวนิ
17. เด็กชายจิรายุ   บิลโส๊ะ
18. เด็กชายชลธิราช   เรืองพิบูลย์
19. เด็กชายซัลกิฟลี   โต๊ะใหน
20. เด็กหญิงซานิยาฮ์   หลำหม๊ะ
21. เด็กหญิงฐิติวรรณ   หนูชุม
22. เด็กชายณัชลี   โต๊ะกา
23. เด็กหญิงณัฐณิชา   หนูหนุด
24. เด็กชายณัฐติพงศ์   แก้วมณี
25. เด็กหญิงณัฐธิตา   เทพยา
26. เด็กหญิงตติยรัตน์   หมัดสุก
27. เด็กหญิงตะวันณา   สุขาทอน
28. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ยามาเจริญ
29. เด็กชายนพพล   บัวฝ้าย
30. เด็กหญิงนราทิพย์   นวลออง
31. เด็กหญิงนัณฐฎา   ทองเพ็ง
32. เด็กหญิงนันท์นภัส    บุญกอง
33. เด็กหญิงนาตาซา   หัสมาน
34. เด็กหญิงนาวิกา  กาเด็น
35. เด็กหญิงบุตษยาภรณ์   จันทองสุก
36. เด็กหญิงประภาศรี   ศรีนาม
37. เด็กชายปรเมธ   วระพิน
38. เด็กชายปิยพัทธ์    หลำหม๊ะ
39. เด็กหญิงปิยะวดี    จิตสมบรูณ์
40. เด็กชายพฤชาติ   แซ่นะ
41. เด็กหญิงฟาดา   ปรีพันธ์
42. เด็กหญิงภัทรลดา    บุญกอง
43. เด็กชายภาณุวัฒน์   จันทร์ช่วง
44. เด็กหญิงมลทิรา   หนูแก้ว
45. เด็กหญิงมัทนพร   ซาหีมซา
46. เด็กหญิงมุฑิตา   จันทน์ขาว
47. เด็กชายมุสตาฟา   หมานอินทร์
48. เด็กชายรอสซี   กาเด็น
49. เด็กชายราเชน   เหร็มนุ้ย
50. เด็กหญิงรุษยา  หมัดสุก
51. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    พานิช
52. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  หนูชุม
53. เด็กหญิงวรณัฏฐ์   ช่วยทุ่ม
54. เด็กหญิงวรรณเลขา  ชุมทอง
55. เด็กหญิงวรวรรณ   แก้ววิชิต
56. เด็กชายวรารัฐ   พูเงิน
57. เด็กชายศรันย์   ขาวแก้ว
58. เด็กหญิงศศิธร   เงะหวัง
59. เด็กหญิงศิรินยา   ช่างเขียน
60. เด็กหญิงศิริวรรณ   พรมสอน
61. เด็กชายศุภกฤต   แดงแสละ
62. เด็กหญิงศุภยา   ล่าเต๊ะ
63. เด็กหญิงสันธิลา   จันทร์เกลี้ยง
64. เด็กชายสิรินธร   หลัดเกลี้ยง
65. เด็กหญิงสุธิดา   บุญนิจันทร์
66. เด็กหญิงสุนิสา    เหลดเหม
67. เด็กชายสุพจน์   คงประดิษฐ์
68. เด็กหญิงสุไรด้า   หมุดเส็ม
69. เด็กชายองอาจ   ชูเพชร
70. เด็กหญิงอนัญญา   โกบหลำ
71. เด็กชายอนุวัฒน์   หนิหลำ
72. เด็กชายอภิชัย   ล่าเต๊ะ
73. เด็กหญิงอภิญญา   ชูปล้อง
74. เด็กหญิงอรุโนทัย   บุญเพ็ชร
75. เด็กหญิงอลิษา   แดงแสละ
76. เด็กชายอะหมัดยามีน   บินละเต๊ะ
77. เด็กหญิงอัจริญาพร   สังข์ช่วง
78. เด็กชายอัสรี   สันแหละ
79. เด็กชายอาซิซ   ดีละมัน
80. เด็กหญิงอารีญา   ดีละมัน
81. เด็กหญิงอารียา   หวันตำ
82. เด็กหญิงอาลีต้าร์   เจะและ
83. เด็กชายเจษฎา   ทับทิมทอง
84. เด็กหญิงเบญจวรรณ   อินทเจริญ
85. เด็กหญิงเปรมฤดี   ช่างประดิษฐ์
 
1. นางสาวก้อลิเหย๊าะ  บุญกอง
2. นางสาวดวงสมร   พะหัด
3. นางนาถฤดี   รำจวน
4. นายวุฒิชัย   บินอะหลี
5. นางสมพร  จงกลวิลาส
6. นางอนุตตร์  เพชรรัตน์
7. นายอะหมัดยูโซบ  พินิจทรัพย์
8. นางอิงอร   บุญเพ็ง
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงกิ่งสกุล  สุภาพ
2. เด็กหญิงซัยดีนา  แก้วสมุต
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
2. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.16 ทอง 9 โรงเรียนดรุณวิทยา 1. นางสาวนารีมา  บูยูโส๊ะ
2. นางสาวรัตติยา  หัสเอียด
3. นางสาวอาอีฉ๊ะ  หลำเหยะ
 
1. นายกุลพิธาน์  โต๊ะสา
2. นางสาวโนรี  เหล็มเหร็ม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงนันทิวา  คงจันทร์
2. เด็กหญิงมณีรินทร์  หมอราช
3. เด็กหญิงอทิตยา  ฉิมมณี
 
1. นางประทุม  บุญรุ่ง
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงชญานันท์  เต๊ะเหย๊าะ
2. เด็กชายดลอาซีด  โต๊ะเหย็ม
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สะมาแห
 
1. นางปติมา  สันนะกิจ
2. นางสาวสุภารัตน์  กาเส็ม
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. นายอิรฟาน  โดยมัน
 
1. นางชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางวรรณาภรณ์  ศตะรัต
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.97 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  พรมอ่อน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงคะนึง
3. เด็กหญิงพนาวัน  เครือภาระ
 
1. นางกมลพร  มะลิสง
2. นางร่อเหวียน  ด่อหล๊ะ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงลลนา  ศิริบุตรวงศ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศิริบุตรวงศ์
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
2. นางสุณีย์  แสงจันทร์