สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงวรรณิศา  โกงกาง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุวรรณชาตรี
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์   รักชัย
 
1. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
2. นายอดินันท์  หัสบู
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจารุมน  หีมยิ
2. เด็กชายธีรภัทร  เส็มชูชูติ
3. เด็กหญิงวาสนา  ล่าหมัน
4. เด็กหญิงอัญชิสา  เอียดแก้ว
5. เด็กหญิงอิสรา  หมัดบิลสา
 
1. นางภิญโญ  จิตต์รัตน์
2. นางยุวรี  แลบา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เพ็ชรคงอ่อน
2. เด็กหญิงปนัดดา  มากชิต
3. เด็กหญิงพรยมล  พรมเรืองโชติ
4. เด็กชายพรเพชร  ชูทิ่ง
5. เด็กหญิงภูษณิศา  พริกเบ็ญจะ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หลักจิตตโร
2. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  พิรุณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยหนู
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปานเพชร
5. เด็กชายธนวิชญ์  นวลลอย
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขวัญทองยิ้ม
7. เด็กชายพรเทพ  ณสงค์
8. เด็กชายพิเชษฐ์  เทพพิพิธ
9. เด็กหญิงวนิดา  ชูแก้ว
10. เด็กชายวิศิษฏ์  ปานขาน
11. เด็กชายสิทธิชัย  พรมเอียด
12. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วสุข
13. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสุข
14. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีไชย
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  ล่าโส๊ะ
16. นายอรรคเดช  ไทยบุรี
17. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุข
18. เด็กชายเก่งกล้า  พลันสังเกตุ
19. เด็กหญิงเขมรินทร์  แก้วจินดา
20. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันจิตจริงใจ
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
2. นายปรีชา  เมืองละออง
3. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
5. นางอารีรัตน์  เพ็ชรนก
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1. เด็กชายสุกรี  หมากปาน
2. เด็กหญิงสุนิสา   หมากปาน
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิก  ลิลา
 
1. นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์
2. นายอานนท์  จันทกูล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐวุธ   หมัดล่าเต๊ะ
2. เด็กชายธีรภัทร   สุขศรี
3. เด็กชายพีรภัทร  โอภาส
4. เด็กชายรัตชานนท์   ล่าเต๊ะ
5. เด็กชายวายุ  เหม๊าะหมุ
6. เด็กชายสรรชัย  ไหรเจริญ
 
1. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ์
2. นายอภินันท์  สะอาด
3. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85.48 ทอง 6 โรงเรียนวัดห้วยคู 1. เด็กหญิงภูริษา  ตั้งจิต
 
1. นางวัลลภา  ศรียะโอ๊ะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงกิ่งสกุล  สุภาพ
2. เด็กหญิงซัยดีนา  แก้วสมุต
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
2. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.16 ทอง 9 โรงเรียนดรุณวิทยา 1. นางสาวนารีมา  บูยูโส๊ะ
2. นางสาวรัตติยา  หัสเอียด
3. นางสาวอาอีฉ๊ะ  หลำเหยะ
 
1. นายกุลพิธาน์  โต๊ะสา
2. นางสาวโนรี  เหล็มเหร็ม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงนันทิวา  คงจันทร์
2. เด็กหญิงมณีรินทร์  หมอราช
3. เด็กหญิงอทิตยา  ฉิมมณี
 
1. นางประทุม  บุญรุ่ง
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงชญานันท์  เต๊ะเหย๊าะ
2. เด็กชายดลอาซีด  โต๊ะเหย็ม
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สะมาแห
 
1. นางปติมา  สันนะกิจ
2. นางสาวสุภารัตน์  กาเส็ม
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. นายอิรฟาน  โดยมัน
 
1. นางชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางวรรณาภรณ์  ศตะรัต
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.97 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  พรมอ่อน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงคะนึง
3. เด็กหญิงพนาวัน  เครือภาระ
 
1. นางกมลพร  มะลิสง
2. นางร่อเหวียน  ด่อหล๊ะ