สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. นางสาวภัชริน   พุทธพิม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   สอนไชย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สมสุข
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นายศักดา  วงศ์อิดริสกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกันตา  บุญใจ
2. เด็กหญิงคนธวัลย์  จวงพันธ์
3. เด็กหญิงณัชชา  เพ็งหนู
4. เด็กชายธนพล  มณีสว่าง
5. นายปริญญา  พรหมอินทร์
 
1. นายสำเริง  สุวรรณชาตรี
2. นางเพ็ญศิริ   สุวรรณโณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1. เด็กชายจำลอง  จำปาขาว
2. เด็กชายบุตรา  ลาบุตซา
3. เด็กหญิงอริสรา  รักวงศ์
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พุทธกูล
2. นางอนงค์  ทวีกาญจน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัฐชา  รัตนสุภา
2. เด็กหญิงผุสชา  จินดามณี
3. เด็กหญิงรวิสรา  คงสง
4. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
5. เด็กหญิงอรประภา  เถี้ยมแก้ว
6. เด็กหญิงอรวรา  เมืองแก้ว
7. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วลอย
8. เด็กหญิงเปรมศิริ  บุญคำมูล
 
1. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
2. นางชุติมา  เพชรหนู
3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงกามีล้า  ล่อฮอย
2. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ  สบเจริญ
3. นางสาวสลาลิดา  หนิหมะ
 
1. นางซอนดา  หัสบู
2. นางธนวรรณ  รัฐฐานะ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงลลนา  ศิริบุตรวงศ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศิริบุตรวงศ์
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
2. นางสุณีย์  แสงจันทร์