สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กหญิงรุวัยดา  บูเก็ม
2. เด็กหญิงอลิษา  ยีระงู
 
1. นางสาวนูรียา  โต๊ะประดู่
2. นางยูไวเร๊าะ  ชำนาญเพาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงกฤติมา  ลาญาติ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พานิช
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  จิตประพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.13 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงจรรยพร  ทองประสพ
2. เด็กหญิงนิรมล  จินตประชา
3. เด็กชายวศิน  สุขเกษม
 
1. นางสาวอาซีบน  ขวัญทอง
2. นางอารุณี  เหล่ทองคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายธนภัทร  คมขำ
2. เด็กหญิงยอดฟ้า  ชัยยะวิริยะ
3. เด็กชายวิเศษพล  คำขวัญ
 
1. นางประไพ  คงยอด
2. นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49 1. นางสาวดวงกมล  ยิ่งหาญ
2. เด็กชายไกรศร  นวลศรี
 
1. นางจริญญา  อุสา
2. นางสาวอังคนาง  เหล็มเหม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนผังปาล์ม4 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางจีรกานต์  ฝาหละเหย็บ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าพน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมสงค์
 
1. นายวิเชียร  ยงหนู
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  ยูโสะ
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  บูชาพันธ์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายสุวโรจน์  พรมเมต
2. เด็กชายเดชสิทธิ์  พูนประกอบ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 บ้านควนโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  สนเส็ม
2. เด็กหญิงอัซนา  หมันใจดี
 
1. นางสาวฟาร์ติน่า  สุมาลี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงพรพิมล  สอนเคน
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญเตี่ยว
 
1. นางสาวธนิสร  โภชนุกูล
2. นางสาวเกสรินทร์  อุเจะ
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงนะดา  ยาหยาหมัน
 
1. นางอริยภรณ์  ภักดี
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   กาฬสินธุ์
 
1. นางสาวมะลิ  นาคสง่า
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82.64 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชูรอด
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เกตูแก้ว
3. เด็กชายฮัมหมาด  ดินเตบ
 
1. นางสาวนุชนาถ  อับดุลลาห์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69.64 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  นุ้ยไฉน
2. เด็กชายสมมาตร  ราชเชียงษา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นิลสกุล
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ขวัญทอง
2. นายนพดล  ดาเร๊ะหมีน