สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนดิษลี 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  พุทธวงษ์
 
1. นางนิลุบล  อ้วนวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจนอรัญ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโรคา
 
1. นางกอบแก้ว  เชี่ยวพิมลพร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายธีร์ธวัช  วิรุฬหะรัตน์
 
1. นางสุชาดา  พรหมมณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.8 ทอง 7 โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกรกมล  กุณฑลจินดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่นจินะ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ภูฆัง
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  รอดภัย
5. เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย
6. เด็กหญิงรติกาล  บำรุงจิตร์
7. เด็กหญิงวริศรา  อนุพันธ์
8. เด็กหญิงสุนันทา  แจ้งสว่าง
9. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ดิษฐี
10. เด็กหญิงใจเอื้อ  เกื้อหนุน
 
1. นางนภัสธมล  ทองนอก
2. นายบุญกอง  วงค์แสง
3. นางสาวเสาวลา  จันทนุภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  อิ่มเกษม
 
1. นายศรราม  โชติบุตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นางสาวกุลชาติ  เกาะลอย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  หรั่งฟัก
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรงวิทยา 1. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันหงวน
 
1. นายอภิรัฐ  รุ่งเรือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีอ่อน
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 81.8 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงกัญฌิฌา  พีรเบญจกุล
2. เด็กหญิงญาดา  วาจาเกียรติ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
4. เด็กหญิงธีริศรา  พันธ์วิชาติกุล
5. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ตันติกุล
6. เด็กหญิงรัชญา  สร้อยทอง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ชลประเสริฐสุข
8. เด็กหญิงสุวพัชร  สุวรรณกุล
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
2. นายนิทัสน์  พวงผกา
3. นางสาวน้ำฝน  ปินตา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีอ่อน
2. เด็กชายกิตติพงศ์  หรั่งฟัก
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์พัฒนะ
4. เด็กชายณัฐพล  สีแก้ว
5. เด็กชายธนะรัชต์  นกยูงทอง
6. เด็กชายนภทีป์  บุตรประโคน
7. เด็กหญิงนิชาภา  บังไพร
8. เด็กหญิงพรรษา  ชาติบุษย์
9. เด็กชายพัชรพล  บินซามิน
10. นายลือชา  สนธิน้อย
11. เด็กหญิงอัลฐิมา  สารสุข
 
1. นายขวัญชัย  พรมจิตต์
2. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  กิจศรีปัญญา
 
1. นายอนุกร  ศาตากร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 59.1 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   เงินประเสริฐ
2. เด็กชายกฤตเมธ  มโนการธีรโรจน์
3. เด็กชายกวิน  จาดศรี
4. เด็กชายกุศลิน  กุ้ยประเสริฐ
5. เด็กหญิงขวัญชนก  พัฒนจันทร์
6. เด็กชายจิตรภณ  สง่าทองคำ
7. เด็กหญิงชมพูนุท  มงคลฟัก
8. เด็กหญิงชุตินันท์  แซ่ซิ้ม
9. เด็กชายฑิฆัมพร  บุญพิคำ
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  โพเกต
11. เด็กหญิงดวงกมล  นิพัทธกุศลศิล
12. เด็กหญิงดาวิกา  รุ่งแจ้ง
13. เด็กชายทักษิณ  แซ่เตียว
14. เด็กชายธนพงศ์   นาจำปา
15. เด็กชายธนภัทร  บุญนิธิ
16. เด็กหญิงธนาภา  ฐิติอนันต์พร
17. เด็กหญิงธัญนิชา  ราชอักษร
18. เด็กชายธิติ  วรรณรงค์
19. เด็กชายธีรภพ  หงษา
20. เด็กหญิงนฤมล  ศิรินนท์
21. เด็กหญิงนันทิดา  สง่างาม
22. เด็กหญิงประคองลักษณ์  บุตรชารี
23. เด็กชายปัณณวิชญ์  เงินประเสริฐ
24. เด็กชายมนัสพงษ์  พรศรีสิริศักดิ์
25. เด็กชายรังลักษณ์  บรรจงใจรักษ์
26. เด็กชายวนัส  ฉายพล
27. เด็กหญิงวรวรรณ  พุ่มเกษี
28. เด็กชายวรากร  ชูวรรณ
29. เด็กหญิงวริศรา  พินยไวย
30. เด็กหญิงวีริสา  เพียนทอง
31. เด็กชายวุฒิศักดิ์  พันธุมิตร
32. เด็กหญิงศิริกัลยา  แซ่ฉิ่น
33. เด็กหญิงสิยากร  วงศ์หมอ
34. เด็กชายอนุชิต  ยูรสงค์
35. เด็กชายอภิวัฒน์  ปานหงษา
36. เด็กหญิงอรณิช  พรหมศิลป์
37. เด็กหญิงอัญญ์ชยาพร  วาทโยธา
38. เด็กหญิงเนื้อเก้า  ญาณรักษา
39. เด็กหญิงเมธาพร  พานแก้ว
40. เด็กชายไพรวัลย์  สุดศิริ
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  ธีระกุล
2. นายนิวัต  โชติศรีนิล
3. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง
4. นายวันชัย  ธีระวรรณสาร
5. นายสมหวัง  นาคคล้าย
6. นางสาวสิวพร  นาแฉล้ม
7. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
8. นายเอกชัย  ยิ้มเอี่ยม
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิถอย
2. เด็กหญิงจารุพร  พัชรวรรณดี
3. เด็กหญิงฐานิดา  ผิวสลับ
4. เด็กหญิงณภัทร  สูนไธสง
5. เด็กหญิงธนพร  จันทนะโสตถิ์
6. เด็กหญิงธิมาภรณ์  แย้มสรวล
7. เด็กหญิงปสุตา  หมัดละ
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อักษรารมณ์จารุ
9. เด็กหญิงมนต์วลี  แสงงาม
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำมูล
11. เด็กหญิงวรกานต์  ไพรศูนย์
12. เด็กหญิงอมิสตา  จุลบุตร
13. เด็กหญิงออนไพลิน  ลิขิตเจริญ
14. เด็กหญิงเกศสรินทร์  แสนทวีสุข
15. เด็กหญิงเขมจิรา  จันทรลาวัณย์
16. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จันทบูรณ์
 
1. นางสาวดวงชีวัน  วิเศษหอม
2. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
3. นายพุฒินันทน์  นาคบุตร
4. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
5. นายไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ดิษฐภิญโญ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายนรากรณ์  ประดับ
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงโชษิตา  สร้อยคีรี
 
1. Miss Limei  Ding
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปะสีระวิเส
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  พิมสุวรรณ
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริมฉัตร  พรหมเดช
2. เด็กหญิงสุธิชา  ทองเป้อ
3. เด็กชายเจษฎา  พุ่มเถื่อน
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางปารดา  วงศ์ชนเดช
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.34 ทอง 8 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายนิติพงษ์  แก้วพลงาม
2. เด็กชายมงคล  แสงเมธารัตน์
3. เด็กหญิงอรทัย  สุขสะราญ
 
1. นายคุณานนท์  ยอดรัก
2. นางมาลี  ลิมานันท์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายณรงค์เดช  ดาตา
2. เด็กชายธนดล  เอกลักษณ์โสภณ
 
1. นายสุวัชชัย  กระทอง
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกานต์จิรนุช  ระดมสุข
 
1. นางอนงค์  รุ่งเกิดเกรียงไกร
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายสกลธรณ์  ทองคำ
 
1. นายครรชิต  เผื่อนด้วง
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดแค 1. เด็กหญิงศราสิณี  แก้วภู
 
1. นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญเลิศฤทธิ์
 
1. นางผกากรอง  ศรีสุข
2. นางสาวสุวิมล  ประเสริฐสมบูรณ์
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 1. เด็กชายศาสนันท์  โทขันธ์
2. เด็กหญิงสุธิกมล  วิเชียรมาก
 
1. นางรัชนีภรณ์  ปานม่วง
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายธีระภัทร์  ลอยแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  กลิ่นอยู่
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.25 ทอง 12 โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ใจลม
2. เด็กชายปรมัย  สวัสดิ์ลาภ
3. เด็กหญิงพิชญา  สัตรา
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  แจ่มสุข
2. นางวัลภา  แสงสมดี