สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.9 ทอง 7 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงสุนันทา   ชัยวงศ์ภิญโญ
 
1. นายสุรวุฒิ  ทองเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงปวริศรา  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจินดาภา  พรรณศรี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมคิ้ม
4. เด็กหญิงฉันทนา  ปลายเนตร
5. เด็กหญิงชยุดา  ภู่เทียน
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วาจาใจ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยมาตร
8. เด็กหญิงปารถนา  จั่นฮวบ
9. เด็กหญิงรัตติกาล  วงศ์มั่น
10. เด็กหญิงรัตติยากร  ศิริโหน
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจซื่อ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ต้มกลั่น
13. เด็กหญิงอนุศรา  ยาวิชัย
14. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยสวัสดิ์
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุขสิทธิ์
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นายนิธิ  แจ่มจำรัส
3. นางสมชิด  เจติยะกุล
4. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันบำรุง
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายธนดล  รักษาพล
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงสุนิษา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปิ่นมงคล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงณิชกุล  นิมา
2. เด็กชายธนดล  รักษาพล
3. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
4. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
5. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
6. เด็กชายบดินทร์เดชา  แถมเกษม
7. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
8. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กชายสุทธิพงษ์  จารย์อุปการะ
12. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
13. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
14. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
15. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งรักษ์
2. เด็กชายธนดล  รักษาพล
3. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
5. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
6. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
7. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
8. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
12. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
13. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  จารย์อุปการะ
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
16. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
17. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
18. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
19. เด็กหญิงอารียา  แววดี
20. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกษร
2. เด็กชายชญานิน  มั่นการ
3. เด็กหญิงชนกนันท์  บุตรเนียม
4. เด็กชายชนะภัย  รุณเจริญ
5. เด็กชายชัยณรงค์  นันทวงษ์
6. เด็กหญิงณัชชา  โปร่งโสภา
7. เด็กหญิงทัศนีย์พร  จำปางาม
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีวิรักษ์
9. เด็กชายนวพล  สมทรัพย์
10. เด็กหญิงปภัสสร  ประเสริฐศิล
11. เด็กหญิงพรนภา  อุบลรัตน์
12. เด็กหญิงพัทธมน  อินทร์ตุ่น
13. เด็กหญิงยุวกาญจน์  กลมกล่อม
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้อมทอง
15. เด็กหญิงสุจิตรา  นาไชยเวศน์
16. เด็กหญิงสุมาลี  รินทอง
17. เด็กชายสุริยะ  ไทยนาทม
18. เด็กหญิงสุวิกา  ทองบุผา
19. เด็กหญิงเจือจันทร์ฑมาส  ท้าวลา
20. เด็กชายโสธร  ธงแดงงาม
21. เด็กชายโสธร  เพ็ญฉาย
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงอินทร์
2. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
3. นายวันชัย  ยอดพิโรจน์
4. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
5. นายอารัญ  สุดวิสัย
6. นายเฉลิมรัตน์  กาญจโนทัย
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาคเดียว
2. เด็กชายธวัชชัย  กองหิน
3. เด็กชายธีรภัทร  ตันติวนิช
4. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
5. เด็กชายปราการ  ตาประโคน
6. เด็กชายพีรวัฒน์  เมืองเอี่ยม
7. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
8. เด็กหญิงสุนิสา  ดีแป้น
9. เด็กหญิงอทิตยา  เมรุวัย
10. เด็กหญิงแก้วมณี  ดีพรวน
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมทา
2. นายตนุภัทร  ไพโสภา
3. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ทองแสง
2. เด็กหญิงปราณชนก  สุขะวัฒนสินธุ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะลา
4. เด็กหญิงพรชลัย  กบกลางดอน
5. เด็กหญิงพิณประภาพร  สุวรรณเพชร
6. เด็กหญิงรวิภา  ใจยิ้ม
7. เด็กหญิงสุนิตรา  ทองพระจันทร์
8. เด็กหญิงเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
3. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
4. นางเกณิกา  เปลี่ยนศรี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 6 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองเบ้า
2. เด็กชายประเสริฐ  ดาดก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชโยทา
4. เด็กชายมนัส  พึ่มกุล
5. เด็กชายวรวุฒิ  มะณีสุทธิ์
6. เด็กชายสรธิญ  เคนคำพันธ์
7. เด็กชายสินธุชา  ทำทอง
8. เด็กชายสุริยา  ซงอ้วน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เขมะประภา
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
3. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายสุริยา  ฆ้องจันทร์
2. เด็กชายไพกูล  ชาญเมธาไชย
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายคมสันต์  ต๊ะภิไร
2. เด็กชายศรัณยภัทร  ดาวเรือง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  อุปไชย
2. นางสาวสำเนียง  ศิริเกิด