สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.7 เงิน 5 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกชกร  สาระเนตร
2. เด็กหญิงนราเกตุน์  โสมา
3. เด็กหญิงนฤมล  เขียวชะอุ่ม
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  แสนยากุล
5. เด็กหญิงวรรณพร  เนตรแสงศรี
6. เด็กหญิงวรัญญา  ลี้ตระกูล
7. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กองสีผิว
9. เด็กหญิงศศิประภา  ถึงชัย
10. เด็กหญิงสุนิตรา  ทองพระจันทร์
11. เด็กหญิงอรวรรณ  หลีโกยทรัพย์
12. เด็กหญิงเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ศรีคำ
2. นายวชิระ  ฟักอ่อน
3. นางสาวศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล
4. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
5. นางสาวสายสุนีย์  สงวนยิ้ม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.9 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงปรางธิดา  ไชยมั่น
 
1. นางศันสนา  คมน์อนันต์
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายกีรติ  อยู่ยืน
2. เด็กชายพีระศิลป์  ปราบอริพ่าย
3. เด็กหญิงมุขธิตา  ถือผล
 
1. นางสาวตติยา  เดชนรสิงห์
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  น่วมศิริ
2. เด็กหญิงชุติกานต์  จ้อย
3. เด็กหญิงพลอยชนก  ขำเจริญ
4. เด็กหญิงวิภา  ศรีคำ
5. เด็กหญิงศิรินาถ  ชัยลิ้นฟ้า
6. เด็กหญิงสุชาวดี  กลางท่าไคร้
 
1. นางวันทนา  บุณย์ดุสิต
2. นางสมหมาย  เค้าศรีวงค์
3. นางสาวอนงค์นารถ  นุชสายสวาท