สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจินดาภา  พรรณศรี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมคิ้ม
4. เด็กหญิงฉันทนา  ปลายเนตร
5. เด็กหญิงชยุดา  ภู่เทียน
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วาจาใจ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยมาตร
8. เด็กหญิงปารถนา  จั่นฮวบ
9. เด็กหญิงรัตติกาล  วงศ์มั่น
10. เด็กหญิงรัตติยากร  ศิริโหน
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจซื่อ
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ต้มกลั่น
13. เด็กหญิงอนุศรา  ยาวิชัย
14. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยสวัสดิ์
15. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุขสิทธิ์
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นายนิธิ  แจ่มจำรัส
3. นางสมชิด  เจติยะกุล
4. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกษร
2. เด็กชายชญานิน  มั่นการ
3. เด็กหญิงชนกนันท์  บุตรเนียม
4. เด็กชายชนะภัย  รุณเจริญ
5. เด็กชายชัยณรงค์  นันทวงษ์
6. เด็กหญิงณัชชา  โปร่งโสภา
7. เด็กหญิงทัศนีย์พร  จำปางาม
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีวิรักษ์
9. เด็กชายนวพล  สมทรัพย์
10. เด็กหญิงปภัสสร  ประเสริฐศิล
11. เด็กหญิงพรนภา  อุบลรัตน์
12. เด็กหญิงพัทธมน  อินทร์ตุ่น
13. เด็กหญิงยุวกาญจน์  กลมกล่อม
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้อมทอง
15. เด็กหญิงสุจิตรา  นาไชยเวศน์
16. เด็กหญิงสุมาลี  รินทอง
17. เด็กชายสุริยะ  ไทยนาทม
18. เด็กหญิงสุวิกา  ทองบุผา
19. เด็กหญิงเจือจันทร์ฑมาส  ท้าวลา
20. เด็กชายโสธร  ธงแดงงาม
21. เด็กชายโสธร  เพ็ญฉาย
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงอินทร์
2. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
3. นายวันชัย  ยอดพิโรจน์
4. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
5. นายอารัญ  สุดวิสัย
6. นายเฉลิมรัตน์  กาญจโนทัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งรักษ์
2. เด็กชายธนดล  รักษาพล
3. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
5. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
6. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
7. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
8. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
12. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
13. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  จารย์อุปการะ
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
16. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
17. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
18. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
19. เด็กหญิงอารียา  แววดี
20. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง