สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72.17 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยเพีย
2. เด็กชายยชุรเวท  ถูสมบัติ
 
1. นางธิติมา  อุปศรี
2. นางวาสนา  โพธิลุขา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายชวลิตร  พลหมอ
2. เด็กชายชินวัตร  จำปาคำ
3. เด็กชายณัฐพงษ์   จาระศรี
4. เด็กชายนธี  วรรณสิน
5. เด็กชายนันทวัฒน์  วงษ์นอก
6. เด็กชายประพจน์  ชาตินาเสียว
7. เด็กหญิงปาริญา  กัสนุกา
8. นายภูพิพัฒน์  วัฒนะเวชศักดิ์
9. เด็กชายยอดขวัญ   น้อยวังหิน
10. เด็กชายศุภกิจ   ภูอาลัย
11. นายศุภชัย  เขมาภิรักษ์
12. นายสถาพร  แก้วชาญชัย
13. เด็กชายสรวิศ  ดีพิณ
14. เด็กหญิงสรินยา  โพธิ์ศรีอุ่น
15. เด็กหญิงสุภัค   โนนแสง
16. เด็กชายสุรสิทธิ  อุ่นอ่อน
17. เด็กหญิงอินทุอร   อภินิจ
18. เด็กหญิงเบญจมาศ   เรืองศรี
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชุมแพน
20. เด็กชายไพฑูรย์   อ้วนวงษ์
 
1. นายกิติพงศ์  ทองปลิว
2. นางจิราภรณ์   วิมลพุทธรัตน์
3. นายณัฐวุฒิ   หาตรงจิตต์
4. นายทรงกรด  คำซาว
5. นายสุรพงษ์  ธรรมสีหา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  ศรีกุลวงษ์
2. เด็กหญิงนรินทร์ญา  อินโก
 
1. นางจินตนา  บัวพัฒน์
2. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวารุณี  ตรีชารี
2. เด็กชายวิทยา  โยหาเคน
 
1. นายทวนทอง  ซ้ายสุข
2. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นางสาวปาลิตา  เชื้อสาวะถี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางอุไรวรรณ์  สิงหะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวลี  จันทรา
 
1. นางบรรจง  สมานมิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนสนามบิน 1. นางสาวณัฎฐ์ธาริน  ศรีโนนม่วง
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงกนกพร  คำภูนอก
2. เด็กหญิงกิจติยาพร  พรมรินทร์
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  วันปลั่ง
4. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
5. เด็กหญิงญาณาพันธ์  เต้บำรุง
6. เด็กชายณัชพล  ศรีบูโฮม
7. เด็กชายณัฐพงษ์  สีนาค
8. เด็กหญิงณัฐรียา  เนียนไธสง
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไทยอ่อน
10. เด็กชายธนลักษณ์  ราชวงษา
11. เด็กหญิงนราพร  อุตรดิถ์
12. เด็กหญิงนัทกานต์  กองชา
13. เด็กหญิงปลายฟ้า  มาตยาริตย์
14. เด็กหญิงปิยธิดา  อุดจันทร์
15. เด็กชายปิยะวุฒิ  ศรีธรรม
16. เด็กชายพงศกร  หวานเย็น
17. เด็กหญิงพรกนก  ทวีธรากุล
18. เด็กหญิงพัชชา  เอี้ยวฉาย
19. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปัตถาพงษ์
20. เด็กหญิงมีนารี  ชมภูบาง
21. เด็กชายวิทยา  สอนน้อย
22. เด็กหญิงวิภาดา  โคตะมะ
23. เด็กหญิงวิราภรณ์  โพธิ์ทอง
24. เด็กชายศักดิพัฒน์  หมู่บ้านม่วง
25. เด็กหญิงสถิรดา  ชื่นชม
26. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติบ้านขาม
27. เด็กชายอติเทพ  พรมโสดา
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมโคตร
29. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์คำ
30. เด็กชายอัมรินทร์  ตระกูลรัตนพร
31. เด็กชายไกรทิพย์  แสนย่าง
 
1. นางทรงศรี  ตังตระกูลไพศาล
2. นางบุษบา  เสนิราช
3. นางลัดดาศรี  สีพิมพ์สอ
4. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
5. นางอารีย์  คิม
6. นางเฮจิน  คิม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78.33 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา
 
1. นางจำรัสลักษณ์  เฉลิมแสน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล
 
1. Mr.Paul  Jason Fleig
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86.63 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  นาระคล
 
1. นางกาญจนาพร  อภินาคพงศ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงปณิตา  หล่อยดา
2. เด็กชายพีระพล  น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อ่วมเกิด
4. เด็กชายสุวรรณ์  ปุยปัญจะ
5. เด็กชายอดิเทพ  ชาภูวงษ์
6. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  หล่อยดา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์
2. นายสันติ  มูลตรีภักดี
3. นางสุรีพร  มูลตรีภักดี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คำอ้อ
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีจันทร์แก้วกุล
 
1. นางปภัสรา  ใจทาน
2. นางปราณี  เวียงยศ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. เด็กหญิงกุหลาบ  วันนุรักษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริ
 
1. นางสาวจีระนันท์  คำมูล
2. นางปภัสรา  ใจทาน
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงศศิธร  กอกกระโทก
 
1. นางสาวสมคิด  เพิ่มกลาง
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ตั้นซุ่นหิ้ม
2. เด็กชายศิวกร  เผ้าหอม
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  นครศรี