สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นายกฤษฎา  วรวงษ์
2. เด็กหญิงทิตยา  อันโยธา
3. เด็กหญิงอรยา  ฮกเส็ง
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายรุ่งเพชร  อ่อนทึกภูมิ
2. เด็กชายอำนาจ  โยเหลา
 
1. นายบุญเกิด  สักขู
2. นายพิทักษ์  เขตคาม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. นายกิตติพงษ์  ภูเขม่า
2. นางสาวณัฐยา  ภาวะโคตร
3. นายศักดิ์มงคล  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นายวิจิตร  ศักดาคำ
2. นางสุวาสนา  โฮชิน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นางสาวฟ้าใส  สุขภูวงค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมีดี
 
1. นางศรุดา  ศรีบุญสม
2. นายสุชาติ  สันเสนาะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปัญญะ
3. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
4. เด็กชายธนพล  จันทะวงษา
5. เด็กหญิงปิยะนาถ  คูหา
6. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
7. เด็กหญิงแพรภิรมย์  เรือนสวัสดิ์
8. เด็กชายโชคอนันต์  อ่ำกลาง
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
2. นางอรสา  เวชกร
3. นางอรุณี  ดรหลาบคำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60.66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ท้ายรักษ์
 
1. นายวิโรจน์  เปรมชยกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงยี่เฟิญ  หลิน
 
1. Miss LIU XIAN  
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ผ้าลายทอง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  นิลสมบูรณ์
3. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางลักขณา  โทนุย
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 10 โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กชายสันติวัฒน์  ด้วงวังหิน
2. เด็กชายอุกฤกษ์  ชาญประไพร
 
1. นายนริศ  ประทุมไชย
2. นายมนตรี  อ้วนศรีเมือง
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงจณิสตา  อุทาทัย
2. นางสาวณิชาภา  ศรีอุดม
3. เด็กหญิงเกศวลี  สุบันชม
 
1. นางสายยนต์  ชัยสิทธิ์
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทิทา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สิงห์หาญ
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม  ขุ่มด้วง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทีทา
 
1. นางนิ่มนภา  พันธ์ทอง
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายวัชระ  มานาง
2. เด็กชายวัชสันต์  บวงษ์วิเศษ
3. เด็กชายโกศล  จุ้ยทองหลาง
 
1. นางกรองจิตร  หงษ์คำดี
2. นางอัจจนา  มาซา