สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาสำโรง
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  กองเกิด
3. เด็กหญิงนิตยา  สังเงิน
4. นางสาวภาวินี  โชคชัย
5. เด็กชายรัฐพล  วาปีกะ
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
2. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 1. เด็กชายกันต์กวี  จันทร์ภักดี
2. นายจักจิตร  หล้าพรม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  คำยี่
4. นายพลวัฒน์  แสนพระ
5. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หลงน้อย
 
1. นายนิตินันท์  ภูศรีฤทธิ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  อินนอก
2. นายมงคล  ขันธหัด
 
1. นายสงวนศักดิ์   ปุนไธสง
2. นางอรสา  อำนาจ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงพัชริดา  พิศวงษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  พานนนท์
3. เด็กหญิงสุภนิช  จันดอน
 
1. นางนุกุล  เพียรแก้ว
2. นางวันทนีย์  สิงห์หาญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธนาไสย์
2. เด็กหญิงฟาริดา  ชมบุญ
3. เด็กหญิงลวีวรรณ  เปลี่ยนกลาง
 
1. นางจันสี  ทะสูง
2. นางเพชรรัตน์  คำกอง
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ 1. เด็กหญิงอริสา  บุตวงษ์
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  สมออ่อน
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 1. เด็กหญิงภักจิรา  โอปาก
2. เด็กชายภานุพงศ์  หงษ์เหลี่ยม
 
1. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
2. นางพิณทอง  ศรีคำชน
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.65 ทอง 7 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 1. เด็กชายสุรพล  ไปเมือง
2. เด็กหญิงอารียาพร  ทองดี
 
1. นางพรทิพย์  สอนสิทธิ์
2. นางอัมพร  ชัยสวัสดิ์