สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ไทยศิลา
 
1. นางวราพร  ศิริสมพงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กหญิงประภาพร  วังทองดี
2. เด็กหญิงศิริพร  เดชสิมมา
3. เด็กหญิงอนุสรา  สิมจันทา
 
1. นางวนิดา  สุขสมโสด
2. นายสุภาพ  สารรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูเวียง
2. เด็กหญิงจุฑาพร  อุดทาโกสุม
3. เด็กชายชลสิทธิ์  พงษ์สะพัง
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีสุระ
5. เด็กชายอดิศร   มนต์ก้อม
 
1. นายวิทูร  ทองนาค
2. นางอุไลพร  โพธิรุกข์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กชายกล้วยไม้  แย้มร่วมญาติ
2. เด็กหญิงจันทิมา  อนุศรี
3. เด็กชายจิรายุตม์  วิเศษหอม
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  เขียนชัยนาจ
5. เด็กหญิงชนากานต์  เขียนชัยนาจ
6. เด็กหญิงชลดา  เหลาประเสริฐ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชารี
8. เด็กชายธนธร  วุฒิ
9. เด็กชายธิติภพ  อ่อนทา
10. เด็กหญิงพรรษา  เกษสิมรี
11. เด็กชายภูวดล  แซ่ฮึง
12. เด็กหญิงวนิดา  แก้วอาณา
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโย
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  แย้มร่วมญาติ
15. เด็กหญิงสุนิสา  คำบุญยอ
16. เด็กหญิงสุภานันท์  วิเศษหอม
17. เด็กหญิงสโรชา  ภูครองตา
18. เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อมอ่อน
19. เด็กชายอธิวัฒน์  อินจันทึก
20. เด็กหญิงอันทิกา  ผุยเจริญ
21. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซงจำปา
 
1. นางกฤษณพร  ดวงหะคลัง
2. นายกิตติพงษ์  ไทยอ่อน
3. นายธีรพงศ์  ศุภชารี
4. นางบัวคำ  บุญมี
5. นางสาวประไพพร  ทศชา
6. นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฎิ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  สายบัณฑิต
2. เด็กหญิงพัณณิดา  ศักดาราช
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทองสนธิ์
 
1. นางอรวรรณ  สัสสะวิระ
2. นางอัจฉรา  บุญครอง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กชาย จักรพงศ์   ภูมิคอนสาร
2. เด็กชาย นันทวุฒิ   ดอนน้ำขาว
3. เด็กหญิง ประภัสสร   วังทองดี
4. เด็กหญิง พิณธิดา   อภัยนิจ
5. เด็กชาย ภูวดล   วงษ์ทองรักษ์
6. เด็กชาย วัชพล   นาเข้ม
7. เด็กหญิง วาสนา   คำผิว
8. เด็กหญิง สุดารัตน์   สมภาร
9. เด็กชาย สุพรชัย   สุ่มมาตย์
10. เด็กชาย อนุสรณ์   สุภาพงค์
11. เด็กชาย อภิลาภ   ส่องแสงจันทร์
12. เด็กชาย เอกรัตน์   สุขพันธ์
13. เด็กชายกฤษณวงศ์   คงสมบัติ
14. เด็กชายขจรเกียรติ   สิงห์วงษ์
15. เด็กหญิงขวัญฤทัย   วาดไชยสงค์
16. เด็กหญิงคัทริยา   รำเพยพล
17. เด็กหญิงจริญญา  ธัมสาลี
18. เด็กชายจักษุพงษ์   วิเศษ
19. เด็กหญิงจันทนาพร   ภูสำรอง
20. เด็กหญิงจันทร์ทิมา   ภูครองตา
21. เด็กหญิงจินตพร   ภูเต้าน้อย
22. เด็กหญิงจิราภา   พีป่วน
23. เด็กชายจีระศักดิ์   อึ่งจันทร์
24. เด็กหญิงจุฑามาศ   มังคูณ
25. เด็กหญิงจุฑารัตน์   หมั่นมี
26. เด็กหญิงชฎาพร   มังคุณ
27. เด็กหญิงชลธาร   คงสมบัติ
28. เด็กชายชวิน   ศรีวิไล
29. เด็กหญิงณัฐณิชาพร   ตรีปัญญา
30. เด็กชายณัฐพงษ์   รัตนวงษา
31. เด็กชายณัฐวุฒิ   อุปดิษฐ์
32. เด็กชายดนัย   บุตรสานาม
33. เด็กชายดนัย   ไชยจิตร
34. เด็กชายทวีชัย   วัชรพงศ์อนันต์
35. เด็กชายธรรณธรณ์   มีพันธ์
36. เด็กชายธวัชชัย   ศรีรัตนพันธ์
37. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณ์
38. เด็กชายธวัชชัย  เทพาลุน
39. เด็กชายธีระนัยต์   ดวงสา
40. เด็กชายนครินทร์   มีบ้านต้น
41. เด็กหญิงนภากร   สุขเจริญ
42. เด็กหญิงนภาลัย   คำวิชัย
43. เด็กหญิงนันธิตรา   กุดยาง
44. เด็กหญิงนิภาดา   บุดดาซุย
45. เด็กหญิงบุษบา   ลื้อเพ็ง
46. เด็กหญิงปนัดดา   หมั่นมี
47. เด็กหญิงประกายเพชร   รักษ์ภักดี
48. เด็กหญิงปริญญา   สิมจันทา
49. เด็กชายปวินท์   น้อยหลุมเหลา
50. เด็กชายปวเรศ   ไสลวงษ์
51. เด็กหญิงปาริชาติ   สิงห์วงษ์
52. เด็กชายปิยะวัฒน์   จำปาเวียง
53. เด็กชายพงษ์เพชร   วงค์ละคร
54. เด็กชายพลากร   ถามาสา
55. เด็กชายพัฒนพงษ์   น้อยคูณ
56. เด็กหญิงพิมพ์พันธ์   คงสมบัติ
57. เด็กชายภัทรพล   บุญปก
58. เด็กชายภาคภูมิ  บรรพโคตร
59. เด็กชายภาคภูมิ  ทองเหง้า
60. เด็กชายภูมิมินทร์   ไชยบุรมย์
61. เด็กชายมงคล   หมั่นมี
62. เด็กหญิงมนัสวี   สายสุด
63. เด็กชายรัชศักดิ์   ชุมดี
64. เด็กชายรุ่งเพชร   โนราช
65. เด็กหญิงลักษิกาพร   ตรีปัญญา
66. เด็กหญิงวรดา   ประสาน
67. เด็กชายวราวุฒิ   ลาเสือ
68. เด็กชายวิชาญชัย   สารมาตย์
69. เด็กหญิงวิภาวี   น้อยหา
70. เด็กหญิงวิราพร   วงษ์สา
71. เด็กหญิงวิราพร  อรัญญโสตร
72. เด็กชายวีระศักดิ์   ศรีชุม
73. เด็กชายศราวุธ   พรมศรี
74. เด็กหญิงศศิวิมล   ผ่านพูล
75. เด็กชายศักดิ์รวี   ศรีโคตร
76. เด็กหญิงศิริรัตน์   ถามาสา
77. เด็กชายสมจิตร   แก้วกาโศรก
78. เด็กชายสามารถ   ทองเดช
79. เด็กหญิงสายใจ   คงสมบัติ
80. เด็กชายสิทธิพร   ประเสริฐผล
81. เด็กหญิงสิรินภา   กองเพชร
82. เด็กหญิงสิลักษณ์   คำทอก
83. เด็กหญิงสุกัญญา   ภูคำไพ
84. เด็กหญิงสุดารัตน์   โททิพย์วงษ์
85. เด็กหญิงสุธาสินี   มีฮาด
86. เด็กหญิงสุปราณี   หลงคำหงษ์
87. เด็กชายอนุชา   ประจำค่าย
88. เด็กชายอนุชา   บุญยะศาสตร์
89. เด็กหญิงอรทัย   ขำรักษา
90. นางสาวอรพรรณ  สุริยภักดี
91. เด็กหญิงอรวี   หมั่นมี
92. เด็กหญิงอริญา   จิตมา
93. เด็กหญิงอลิศรา   เชื้อพรมมา
94. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ภูเต้าน้อย
95. เด็กหญิงเจนจิรา   ยุพลา
96. เด็กชายเนติพงษ์  ภูบ้านหม้อ
97. เด็กหญิงเมขลา   วงษ์เชียงยืน
98. เด็กชายไชยา  ดาแพง
99. เด็กชายไชยา   มุ่งโลยกลาง
100. เด็กชายไมตรี   คงสมบัติ
 
1. นางกิติมา  สุทธิแก้ว
2. นางจำเนียร  ถากง
3. นายทรงศักดิ์  ลาดเหลา
4. นายประเสริฐ  บาลยอ
5. นายสมหมาย  ดอนโคตร
6. นางสิริพิน  ฮามพิทักษ์
7. นางสุญาณี  ศรีวิไล
8. นายอนันต์  ชาเวียง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กชายพีระพล  แซ่หวู
 
1. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
2. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงนริสรา  บุตรดางาม
2. เด็กชายราเชนทร์  ตามพะยุง
 
1. นางสาวพิญาดา  แก้วกงพาน
2. นายสมโภช  แก้วกงพาน
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กชายกวีวัฒน์  จินาย
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ภิญโยยง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงชาลี
 
1. นางรัฏฏิกร  ศรีพา
2. นางสุบัน  มะมา
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.01 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงศ์  ทิวพิมาย
 
1. นายบัวเรียน  นามสม
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
2. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวสวาส  สาหล้า
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายธนพจน์  จีนบุตร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัญญา
 
1. นางสาวนวีนา  พิมพล
2. นางระเบียบ  สมหวัง
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลือนุ่น
2. เด็กชายธีรภัทร์  ราชบาศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทิทึกทักษ์
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางลักษมี  ดวงธานิน
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านกุดแคน    
16 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ  สีนาค
2. เด็กหญิงนิตยา  คารวะสมบัติ
3. เด็กหญิงประกายฟ้า  ฮ้อยคำภา
4. เด็กชายวัชรพล  แสนแก้ว
5. เด็กหญิงสุภัทรา  แสนภูเวียง
6. เด็กหญิงอรณี  เขียวนารมณ์
7. เด็กชายอัษฎางค์  เขียวหัน
 
1. นางนรรณพร   ศรีนวล
2. นางฤดีวรรณ  รัตนพันธ์
3. นางสมพร  แสงฤทธิ์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงเกศินี  พิพิธกุล
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  กองจันทร์
2. เด็กชายทินภัทร  ธงอาษา
3. เด็กชายรุ่งสุริโย   ผลเพี้ยง
 
1. นางศรีนวล  เครือจันทร์
2. นางสมภาร   น้อยกล่ำ
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.65 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นางสาวกุสุมา  ชัยเสนา
2. เด็กชายณัฏฐพงษ์  สีทาดี
3. เด็กหญิงิอาภาพร  สุวาทา
 
1. นางสาวญาริณัฏฐ์  สิทธิหิรัณย์
2. นางเจียระไน  เสรพล
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์    
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด่านขุนทด
2. เด็กชายชวณัฐ  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงสุกฤตา  กิตติญาณ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สีดาคุณ
2. นางสาวนารีรัตน์  จันทรา
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางสาวทุนยะรัตน์  หล้าบาง
2. นางรักษิณา  คำลอย
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 1. เด็กหญิงปริญญา  แสนป้อง
2. เด็กชายอริยะ  รังศิริ
3. เด็กหญิงเสาวะภา  รัตนมาตย์
 
1. นางพรวจี  เขตรกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคำแสน
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง  ศรีแก้วทุม
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
2. นายมรุต   บุดดีเหมือน
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านกุดธาตุ    
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทะแพงพันธ์
2. เด็กชายจีรพงษ์  อาจพงไพร
3. เด็กชายชวันวิทย์  ฤทธิ์ลือไกล
 
1. นายสถิตย์   อุดเมืองเพีย
2. นายเศรษฐา   มอกทำมา
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายนครินทร์  บึงสพาน
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
3. เด็กหญิงสโรชา  ทุมมา
 
1. นางกนกกาญจน์  ชาลีเอ่น
2. นายปิยะวัฒน์  มั่นคง
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง  ศรีแก้วทุม
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
2. นายมรุต  บุดดีเหมือน
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 1. เด็กหญิงปริญญา  แสนป้อง
2. เด็กชายอริยะ  รังศิริ
3. เด็กหญิงเสาวะภา  รัตนมาตย์
 
1. นางพรวจี  เขตรกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคำแสน
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ภูยอด
2. นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวสุปาณี  วังกานนท์
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  คงแสง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  จูด้วง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองภู
 
1. นางกนกพิชญ์  ศิริสุข
2. นายณัฐพล   เดชะคำภู
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางประภัสศร  บุดดีเหมือน
2. นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
2. นางประภัสศร  บุดดีเหมือน