สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ไทยศิลา
 
1. นางวราพร  ศิริสมพงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กหญิงประภาพร  วังทองดี
2. เด็กหญิงศิริพร  เดชสิมมา
3. เด็กหญิงอนุสรา  สิมจันทา
 
1. นางวนิดา  สุขสมโสด
2. นายสุภาพ  สารรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูเวียง
2. เด็กหญิงจุฑาพร  อุดทาโกสุม
3. เด็กชายชลสิทธิ์  พงษ์สะพัง
4. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีสุระ
5. เด็กชายอดิศร   มนต์ก้อม
 
1. นายวิทูร  ทองนาค
2. นางอุไลพร  โพธิรุกข์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 1. เด็กชายกวีวัฒน์  จินาย
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ภิญโยยง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงชาลี
 
1. นางรัฏฏิกร  ศรีพา
2. นางสุบัน  มะมา
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายธนพจน์  จีนบุตร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัญญา
 
1. นางสาวนวีนา  พิมพล
2. นางระเบียบ  สมหวัง
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลือนุ่น
2. เด็กชายธีรภัทร์  ราชบาศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทิทึกทักษ์
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางลักษมี  ดวงธานิน
 
8 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ  สีนาค
2. เด็กหญิงนิตยา  คารวะสมบัติ
3. เด็กหญิงประกายฟ้า  ฮ้อยคำภา
4. เด็กชายวัชรพล  แสนแก้ว
5. เด็กหญิงสุภัทรา  แสนภูเวียง
6. เด็กหญิงอรณี  เขียวนารมณ์
7. เด็กชายอัษฎางค์  เขียวหัน
 
1. นางนรรณพร   ศรีนวล
2. นางฤดีวรรณ  รัตนพันธ์
3. นางสมพร  แสงฤทธิ์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงเกศินี  พิพิธกุล
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  กองจันทร์
2. เด็กชายทินภัทร  ธงอาษา
3. เด็กชายรุ่งสุริโย   ผลเพี้ยง
 
1. นางศรีนวล  เครือจันทร์
2. นางสมภาร   น้อยกล่ำ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.65 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นางสาวกุสุมา  ชัยเสนา
2. เด็กชายณัฏฐพงษ์  สีทาดี
3. เด็กหญิงิอาภาพร  สุวาทา
 
1. นางสาวญาริณัฏฐ์  สิทธิหิรัณย์
2. นางเจียระไน  เสรพล
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด่านขุนทด
2. เด็กชายชวณัฐ  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงสุกฤตา  กิตติญาณ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  สีดาคุณ
2. นางสาวนารีรัตน์  จันทรา
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางสาวทุนยะรัตน์  หล้าบาง
2. นางรักษิณา  คำลอย
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง  ศรีแก้วทุม
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทะแพงพันธ์
2. เด็กชายจีรพงษ์  อาจพงไพร
3. เด็กชายชวันวิทย์  ฤทธิ์ลือไกล
 
1. นายสถิตย์   อุดเมืองเพีย
2. นายเศรษฐา   มอกทำมา
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 1. เด็กชายนครินทร์  บึงสพาน
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บึงสพาน
3. เด็กหญิงสโรชา  ทุมมา
 
1. นางกนกกาญจน์  ชาลีเอ่น
2. นายปิยะวัฒน์  มั่นคง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นายแสวง  ศรีแก้วทุม
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
2. นายมรุต  บุดดีเหมือน
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายศิริชัย  แอมนนท์
2. นางสาวสุมิตรี  เถาโต
3. นายอนุสรณ์  จันโยธา
 
1. นางนฤมล  สาหล้า
2. นางสาวสุปาณี  วังกานนท์
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 5 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  คงแสง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  จูด้วง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองภู
 
1. นางกนกพิชญ์  ศิริสุข
2. นายณัฐพล   เดชะคำภู
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นางประภัสศร  บุดดีเหมือน
2. นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงธณัฐสุดา  น้อยคำลือ
2. เด็กชายสามารถ  คำมูล
3. เด็กหญิงอริศา  บุดดาซุย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร์ภู่
2. นางประภัสศร  บุดดีเหมือน