สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 1. เด็กหญิงปริญญา  แสนป้อง
2. เด็กชายอริยะ  รังศิริ
3. เด็กหญิงเสาวะภา  รัตนมาตย์
 
1. นางพรวจี  เขตรกลาง
2. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคำแสน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กชายกล้วยไม้  แย้มร่วมญาติ
2. เด็กหญิงจันทิมา  อนุศรี
3. เด็กชายจิรายุตม์  วิเศษหอม
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  เขียนชัยนาจ
5. เด็กหญิงชนากานต์  เขียนชัยนาจ
6. เด็กหญิงชลดา  เหลาประเสริฐ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชารี
8. เด็กชายธนธร  วุฒิ
9. เด็กชายธิติภพ  อ่อนทา
10. เด็กหญิงพรรษา  เกษสิมรี
11. เด็กชายภูวดล  แซ่ฮึง
12. เด็กหญิงวนิดา  แก้วอาณา
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยโย
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  แย้มร่วมญาติ
15. เด็กหญิงสุนิสา  คำบุญยอ
16. เด็กหญิงสุภานันท์  วิเศษหอม
17. เด็กหญิงสโรชา  ภูครองตา
18. เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อมอ่อน
19. เด็กชายอธิวัฒน์  อินจันทึก
20. เด็กหญิงอันทิกา  ผุยเจริญ
21. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซงจำปา
 
1. นางกฤษณพร  ดวงหะคลัง
2. นายกิตติพงษ์  ไทยอ่อน
3. นายธีรพงศ์  ศุภชารี
4. นางบัวคำ  บุญมี
5. นางสาวประไพพร  ทศชา
6. นายสุวิทย์  เบี้ยวโกฎิ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กชายพีระพล  แซ่หวู
 
1. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
2. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงนริสรา  บุตรดางาม
2. เด็กชายราเชนทร์  ตามพะยุง
 
1. นางสาวพิญาดา  แก้วกงพาน
2. นายสมโภช  แก้วกงพาน