สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสงคราม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แม้นแสนแก้ว
2. เด็กหญิงภาวิณี  ชูชวลิต
3. เด็กชายวิชชุพันธ์  จินดารักษ์
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พรมจันทร์
2. นางสาวปุณฑริกา  นิลพัฒน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 73.67 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงกชกร  พรหมสุรินทร์
2. เด็กหญิงกนกพร  พรหมสุรินทร์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  แถบเงิน
4. เด็กหญิงกฤษณา  ศิริวรรณ
5. เด็กชายขวัญชัย  ชื่นอรุณ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เฉลิมทรง
7. เด็กชายชัยธวัช  รัตนรุ่งเรือง
8. เด็กหญิงชุติมา  แจ่มจำรัส
9. เด็กหญิงชุติมา  จันทนะโสตถิ์
10. เด็กหญิงชไมพร  ชื่นอรุณ
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ้มอิ่ม
12. เด็กหญิงณัฐนรี  พิบูลย์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงณัฐวิภา  โรจน์วิไลย
14. เด็กหญิงนัธวรรณ  เฮ็งสมบูรณ์
15. เด็กชายนิติพล  เหมือนแจ่ม
16. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิลัย
17. เด็กหญิงผาสุข  ประกอบผล
18. เด็กหญิงพัชรมัย  ศรีมหาดไทย
19. เด็กหญิงภัชรพร  เหลืองแสงทอง
20. เด็กหญิงภัสสร  ใบณะพฤติ
21. เด็กชายมงคลชัย  ยอดพินิจ
22. เด็กหญิงมัลลิกา  ชาชมราษฎร์
23. เด็กหญิงยศธร  บัวเผื่อน
24. เด็กชายยศธร  คำศรี
25. เด็กหญิงลลนา  จีนโก๊ว
26. เด็กชายวีระพล  หมู่ผึ้ง
27. เด็กหญิงศรัณยา  เสือเจริญ
28. เด็กชายศรายุทธ  ผ่องภิรมย์
29. เด็กหญิงศศิประภา  ผายป้องนา
30. เด็กหญิงศุภรดา  รัตนรุ่งเรือง
31. เด็กชายสรรเพชร  สวัสดี
32. เด็กชายสำราญ  ชมชื่น
33. เด็กหญิงสุธาสินี  ยิ้มถนอม
34. เด็กหญิงสุมณฑา  มงคล
35. เด็กหญิงอรวี  จีนโก๊ว
36. เด็กหญิงไตรลักษณ์  เลิศภวศิลป์
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นางสาวพจมาน  หวานคำเพราะ
3. นายพนัส  ชูอรุณ
4. นางละออ  สมใจ
5. นางอัมภาภรณ์  เธียรทองอินทร์
6. นางอารี  สินประเสริฐ
7. นางอำนวย  เขียววิจิตร
8. นางแพรวพรรณ  ลี้ประเสริฐ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนพนันท์  น้อยสุวรรณ
 
1. MissMarilou  Saligumba Cajes
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เหลือวงศ์
2. เด็กหญิงนริญญา  ยิ่งเจริญธนา
 
1. MissJudith Roferos.  Persigas
2. นางสาววันรัตน์  กระแสชล
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กัญจา
2. เด็กหญิงฐิติยา   สังข์เปรม
 
1. นางสาวภัคจิรา   ยะมะโน
2. นายสมชาย   บุญนิ่ม
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญรดา  พันธุ์บ้านแหลม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ปราสาทวัฒนา