สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชลันธร  เอาทารย์สกุล
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  แก่นนินทร์
 
1. นางสุมนา  ธนิกกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายจิรายุ  สาริกา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เถิงนำมา
3. เด็กชายชัยนุวัฒน์  แสนหล้า
4. เด็กชายณัฐนนท์  ชนะการ
5. เด็กชายณัฐพนธ์  ชนะการ
6. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราเย็น
7. เด็กชายนพรัตน์  มาประชุม
8. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
9. เด็กชายปิติอนันต์  เติบกลาง
10. เด็กหญิงมนัสพร  คุ้มครอง
11. เด็กชายรัตน์วิชัย  สุบัติคำ
12. เด็กหญิงวรรณกมล  อยู่พิทักษ์
13. เด็กหญิงศิริวิภา  ทองรัก
14. เด็กชายเรวัตร  ขาวเจริญ
15. เด็กชายเอกสิทธิ์  วรวนิชย์
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
3. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
4. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงบุญชนิต  แสงฉาย
2. เด็กหญิงปราณีพร  วงศ์จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงพรนภา  สัตตัง
 
1. นางบังอร  พูลสวัสดิ์
2. นายวัชรินทร์  พูลสวัสดิ์