สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทรัพย์คง
 
1. นางเสาวภา  ศิริมูล
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพบุตร
2. เด็กชายจิรชัย  สุขสราญ
3. เด็กชายจิรศักดิ์  บุณะโกวิทย์
4. เด็กหญิงชุดารัตน์  โคตรสวัสดิ์
5. เด็กหญิงณัฎฐมล  งั่วสมบูรณ์
6. เด็กชายณัฐนนท์  กาญจนากุลชัย
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริอนันต์
8. เด็กหญิงปิยนุช  นาคสัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงพรชิตา  ดิษคุ้ม
10. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญละคร
11. เด็กหญิงวิรฉัตร  บุญส่ง
12. เด็กชายศตพร  ปิ่นชัย
13. เด็กหญิงศศิธร  จำปีทอง
14. เด็กหญิงศิริกัลยา  เทียกสม
15. เด็กหญิงสุภาพร  มูลณี
16. เด็กหญิงอารียา  จำปีทอง
 
1. นายจีระชาติ  งามทวี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์รุ่งประสาทสิน
2. เด็กชายวิทวัส  หมั่นมี
 
1. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
2. นางวิภา  นันทะเส
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายกันตภณ  ฉายทิพย์
2. เด็กชายจิรภัทร  ชะตัง
3. เด็กชายศุภชัย  สินเพชร
 
1. นางสาวบุษราพร  จรดล
2. นางสาวปาลิตา  แปรงขุนทด
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิทยาสิงห์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรเดชะ
 
1. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร