สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชลันธร  เอาทารย์สกุล
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  แก่นนินทร์
 
1. นางสุมนา  ธนิกกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายธเนศพล  รักษา
2. เด็กชายอิงครัต  หมอปาน
 
1. นางณัชดาพร  พงษ์สีดา
2. นายวิชาญ  ดอนสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นางสาวศกุนี  นาสวนสุจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  บุรินรัมย์
 
1. นายกฤษดา  ศิริโส
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิตนิภา  เอื้อจงมานี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกฤติยา  กุศลมหาโชค
2. เด็กหญิงนัทธมน  เอื้อจงมานี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายภัทรพล  เวชอุบล
3. เด็กชายวรปรัชญ์  บุญมี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงภัททิยา  ทับทิม
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายจิรายุ  สาริกา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เถิงนำมา
3. เด็กชายชัยนุวัฒน์  แสนหล้า
4. เด็กชายณัฐนนท์  ชนะการ
5. เด็กชายณัฐพนธ์  ชนะการ
6. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราเย็น
7. เด็กชายนพรัตน์  มาประชุม
8. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
9. เด็กชายปิติอนันต์  เติบกลาง
10. เด็กหญิงมนัสพร  คุ้มครอง
11. เด็กชายรัตน์วิชัย  สุบัติคำ
12. เด็กหญิงวรรณกมล  อยู่พิทักษ์
13. เด็กหญิงศิริวิภา  ทองรัก
14. เด็กชายเรวัตร  ขาวเจริญ
15. เด็กชายเอกสิทธิ์  วรวนิชย์
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
3. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
4. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  สาวงศ์
2. เด็กหญิงบี  พรเจริญ
3. เด็กหญิงออง  พรเจริญ
4. เด็กชายออง  มินทุย
5. เด็กหญิงเวียง  ตาลาน
6. เด็กชายเศรษฐศิริ  นามรมย์
 
1. นางชลิดา  สุขสาครเลอเดช
2. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
3. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงณัฐพร  เหง้าพรมมินทร์
2. เด็กหญิงพิมชิตรา  เหล่าวงษา
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง
2. เด็กหญิงมนต์วลี  พันแดง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมฆนามนิตย์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เอื้อนภาพร
3. เด็กชายสรสิทธิ์  ศิริสุวรรณ
 
1. นายสฤษฎ์  คล้ายมุข
2. นางสาวอมรา  อากาศ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงบุญชนิต  แสงฉาย
2. เด็กหญิงปราณีพร  วงศ์จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงพรนภา  สัตตัง
 
1. นางบังอร  พูลสวัสดิ์
2. นายวัชรินทร์  พูลสวัสดิ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฐมพร  ผัดผล
2. เด็กชายสหรัฐ  ทองคุ่ย
3. เด็กชายเกริกชัย  ประดิษฐทรัพย์
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็งรักษา
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายธงชัย  สมสาร์
2. เด็กชายปวีณ  เทพีเกศสุดา
3. เด็กชายอิทธิกร  พรหมศิริ
 
1. นางสาวภาวิณี  พันธุ์ดี
2. นางสาวอรรถพร  ภู่ประสิทธิ์