สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทองเต็ม
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ใช้บางยาง
3. เด็กหญิงกรกมล  รงค์ทอง
4. เด็กหญิงกรรติมา  พะวัน
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ร้อยอำแพง
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเต็ม
7. เด็กหญิงกาญจนา  พรมมาศร
8. เด็กหญิงกุสุมา  พิมมงละ
9. เด็กหญิงขวัญดาว  ทองเต็ม
10. เด็กหญิงขวัญตา  สู่ภิภักดิ์
11. เด็กหญิงจิตรลดา  ชนะพงศ์ชร
12. เด็กหญิงจิราพร  ท้วมกลัด
13. เด็กหญิงจิราพร  พ่วงจินดา
14. เด็กชายจิรโชติ  คงเทพ
15. เด็กหญิงจีรนันท์  เดชวิชิต
16. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองคุ้ม
17. เด็กหญิงจุฑารัตน์   วงศ์สมศรี
18. เด็กชายชนาธิป  ม่วงบำรุง
19. เด็กชายชาญณรงค์  ปาลกวงศ์
20. เด็กหญิงชุติมา  ทายก
21. เด็กหญิงชไมพร  สู่ภิภักดิ์
22. เด็กหญิงช่อผกา  สีสวย
23. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงชัย
24. เด็กชายดนัย  ร่านบ้านแพ้ว
25. เด็กหญิงตวงทอง  แตงหอม
26. เด็กหญิงทิตยา  เขียวคำ
27. เด็กชายธนกฤต  สมบูรณ์
28. เด็กชายธนภัทธ์  เปินสมุทร
29. เด็กชายธนวัฒน์  สุขศิริ
30. เด็กชายธนวัฒน์  ดีแสน
31. เด็กชายธนัท  หนุนภักดี
32. เด็กหญิงธิดารัตน์  จรดล
33. เด็กหญิงธิติมา  ทองประเสริฐ
34. เด็กชายธีรดนย์   ทอมุด
35. เด็กชายนราธิปพัฒน์  เสาร์ทอง
36. เด็กชายนฤเบศ  เกตุแก้ว
37. เด็กหญิงนันทิชา  พิณทอง
38. เด็กชายนิธิวัฒน์  สุขสาคร
39. เด็กหญิงนิรฌา  ฉิมชูกุล
40. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปานนาค
41. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาวบ้านเกาะ
42. เด็กชายบุณยาศักดิ์  แจ่มพลาย
43. เด็กหญิงบุศรา  พยัคคง
44. เด็กหญิงปทิตตา  เปินสมุทร
45. เด็กหญิงประกายวรรณ  ศรีพรม
46. เด็กชายปริญญา  ไพรสนฑ์
47. เด็กหญิงปรียาภรณ์  จ้อยจรัส
48. เด็กหญิงปวันรัตน์  ดะสมุทร
49. เด็กหญิงปิยวรรณ  อุดมเวทย์
50. เด็กหญิงปิยะมาศ  เบี้ยวทุ่งน้อย
51. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุวรรณรัตน์
52. เด็กหญิงพรชนก  อุนานนท์
53. เด็กชายพรพจน์  ภู่ปากน้ำ
54. เด็กชายพรพรหม   เกิดไพบูลย์
55. เด็กหญิงพรพิมล  สงขกุล
56. เด็กชายพิชิตชัย  ชะวาใต้
57. เด็กหญิงยศวดี  สายยศ
58. เด็กชายรัฐกรานณ์  หมื่นโฮ้ง
59. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองประเสริฐ
60. เด็กหญิงวนิดา  ชาวบ้านเกาะ
61. เด็กชายวสันต์  ทองเชียว
62. เด็กหญิงวิชุดา  กันยา
63. เด็กหญิงวินันดา  แย้มจินดา
64. เด็กหญิงศศิธร  มาลีพันธ์
65. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีสำคัญ
66. เด็กหญิงสกาวเดือน  เฮงเส็ง
67. เด็กชายสมรักษ์  มีสมิง
68. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สงสกุล
69. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  กระถินทอง
70. เด็กชายสิทธิชัย  อิ่มเอี่ยม
71. เด็กชายสิรภพ  ม่วงบำรุง
72. เด็กหญิงสุคนธ์ธา  จิตรักมั่น
73. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ฮั้วบางยาง
74. เด็กหญิงสุดาวัลย์  ศรีสมุทร
75. เด็กหญิงสุทธิดา  ชมบ้านแพ้ว
76. เด็กชายสุทธิพงศ์  ชูทรัพย์
77. เด็กหญิงสุธิศา  ศรีคำ
78. เด็กหญิงสุธิศา  ร้อยอำแพง
79. เด็กหญิงสุวนันท์  พวงระย้า
80. เด็กชายอดิศักดิ์  มูหมัดอาลี
81. เด็กชายอภิเดช  เกิดคลองตัน
82. เด็กชายอรรถพล  พุ่มอำภาพันธ์
83. เด็กหญิงอรอุมา  ร้อยอำแพง
84. เด็กหญิงอังคณา  อุดมศิริ
85. เด็กชายอาวุฒิ  มูหมัดอาลี
86. เด็กชายอิทธิเทพ  เสนาลอย
87. เด็กหญิงเกตุวดี  เหลืองขมิ้น
88. เด็กหญิงเกศินี  จิระวัฒน์
89. เด็กชายเกียรติพงษ์   ทิพย์มงคล
90. เด็กหญิงเจนจิรา  วิลัยพันธ์
91. เด็กชายเฉลิมพงศ์   ใช้บางยาง
92. เด็กชายเดชาพล  คงถิ่น
93. เด็กชายเทวฤทธิ์  รื่นเพ็ชร
94. เด็กหญิงเนตรนภา  ทรงประเสริฐ
95. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญชู
96. เด็กชายเริงชัย  เฮงเส็ง
97. เด็กหญิงแสงจันทร์  จันทร์โตศรี
98. เด็กหญิงโยษิตา  เปินสมุทร
99. เด็กหญิงโสพินยา  ปะเยตานัง
 
1. นางบังอร  หังเสวก
2. นายพงศกร  วาสุกรี
3. นายมาโนช  แสงทอง
4. นายวิทธวัช  แสงแสน
5. นายสันต์  ปิยะสอน
6. นายสายชล  ชื่นภิรมย์
7. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
8. นางสาวเทียนฤทัย  ทองใบอ่อน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกฤติยา  กุศลมหาโชค
2. เด็กหญิงนัทธมน  เอื้อจงมานี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง
2. เด็กหญิงมนต์วลี  พันแดง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายภัทรพล  เวชอุบล
3. เด็กชายวรปรัชญ์  บุญมี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมฆนามนิตย์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เอื้อนภาพร
3. เด็กชายสรสิทธิ์  ศิริสุวรรณ
 
1. นายสฤษฎ์  คล้ายมุข
2. นางสาวอมรา  อากาศ
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงณัฐพร  เหง้าพรมมินทร์
2. เด็กหญิงพิมชิตรา  เหล่าวงษา
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงภัททิยา  ทับทิม
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์   บุญมี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงบุญชนิต  แสงฉาย
2. เด็กหญิงปราณีพร  วงศ์จันทร์แย้ม
3. เด็กหญิงพรนภา  สัตตัง
 
1. นางบังอร  พูลสวัสดิ์
2. นายวัชรินทร์  พูลสวัสดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายธเนศพล  รักษา
2. เด็กชายอิงครัต  หมอปาน
 
1. นางณัชดาพร  พงษ์สีดา
2. นายวิชาญ  ดอนสุวรรณ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฐมพร  ผัดผล
2. เด็กชายสหรัฐ  ทองคุ่ย
3. เด็กชายเกริกชัย  ประดิษฐทรัพย์
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็งรักษา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  บุรินรัมย์
 
1. นายกฤษดา  ศิริโส
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  สาวงศ์
2. เด็กหญิงบี  พรเจริญ
3. เด็กหญิงออง  พรเจริญ
4. เด็กชายออง  มินทุย
5. เด็กหญิงเวียง  ตาลาน
6. เด็กชายเศรษฐศิริ  นามรมย์
 
1. นางชลิดา  สุขสาครเลอเดช
2. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
3. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นางสาวศกุนี  นาสวนสุจิตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายจิรายุ  สาริกา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เถิงนำมา
3. เด็กชายชัยนุวัฒน์  แสนหล้า
4. เด็กชายณัฐนนท์  ชนะการ
5. เด็กชายณัฐพนธ์  ชนะการ
6. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราเย็น
7. เด็กชายนพรัตน์  มาประชุม
8. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
9. เด็กชายปิติอนันต์  เติบกลาง
10. เด็กหญิงมนัสพร  คุ้มครอง
11. เด็กชายรัตน์วิชัย  สุบัติคำ
12. เด็กหญิงวรรณกมล  อยู่พิทักษ์
13. เด็กหญิงศิริวิภา  ทองรัก
14. เด็กชายเรวัตร  ขาวเจริญ
15. เด็กชายเอกสิทธิ์  วรวนิชย์
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
3. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
4. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชลันธร  เอาทารย์สกุล
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  แก่นนินทร์
 
1. นางสุมนา  ธนิกกุล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิตนิภา  เอื้อจงมานี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายธงชัย  สมสาร์
2. เด็กชายปวีณ  เทพีเกศสุดา
3. เด็กชายอิทธิกร  พรหมศิริ
 
1. นางสาวภาวิณี  พันธุ์ดี
2. นางสาวอรรถพร  ภู่ประสิทธิ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายสร้อย  คำแสง
2. เด็กชายอัษฎา  นุตรัตน์
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายคมกฤต  วิรัตนจันทร์
2. เด็กชายวิศรุต  ปานรักษา
3. เด็กชายสุรธัช  มาพิทักษ์
 
1. นางสาววิมลวรรณ  จันทะเวช
2. นางสาวสาวิณี  มะโนรัตน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.499 เงิน 7 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวรัมพร  รู้ธรรม
2. เด็กชายศุภกร  โต๊ะเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มัยรัตน์
2. นางสาวอารีย์  แดงปลาด
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอมรเทพ  มิ่งหนองอ้อ
 
1. นายจิรวัฒน์  โพธิ์สวรรค์
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายกันตภณ  ฉายทิพย์
2. เด็กชายจิรภัทร  ชะตัง
3. เด็กชายศุภชัย  สินเพชร
 
1. นางสาวบุษราพร  จรดล
2. นางสาวปาลิตา  แปรงขุนทด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทรัพย์คง
 
1. นางเสาวภา  ศิริมูล
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพบุตร
2. เด็กชายจิรชัย  สุขสราญ
3. เด็กชายจิรศักดิ์  บุณะโกวิทย์
4. เด็กหญิงชุดารัตน์  โคตรสวัสดิ์
5. เด็กหญิงณัฎฐมล  งั่วสมบูรณ์
6. เด็กชายณัฐนนท์  กาญจนากุลชัย
7. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริอนันต์
8. เด็กหญิงปิยนุช  นาคสัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงพรชิตา  ดิษคุ้ม
10. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญละคร
11. เด็กหญิงวิรฉัตร  บุญส่ง
12. เด็กชายศตพร  ปิ่นชัย
13. เด็กหญิงศศิธร  จำปีทอง
14. เด็กหญิงศิริกัลยา  เทียกสม
15. เด็กหญิงสุภาพร  มูลณี
16. เด็กหญิงอารียา  จำปีทอง
 
1. นายจีระชาติ  งามทวี
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิทยาสิงห์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรเดชะ
 
1. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
2. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์รุ่งประสาทสิน
2. เด็กชายวิทวัส  หมั่นมี
 
1. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
2. นางวิภา  นันทะเส
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายณัฐนันท์  อารีประเสริฐกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  ชัยมงคล
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  พินิจมนตรี
3. เด็กชายชัยพร  มาวิเชียร
4. เด็กหญิงดาริกา  เหมือนศรีเพ็ง
5. เด็กชายนพรัตน์  ชัยคำ
6. เด็กหญิงวิชาดา  ฉ่ำโพธิชา
7. เด็กหญิงอภัชชา  ขาวทุ่ง
8. เด็กหญิงอารียา  เนตรวงศ์
9. เด็กหญิงเกวลิน  ปะโจทานัง
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
3. นางสาวมะลิ  คงสกุล