สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.334 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายธรรมรส  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงปทุมแก้ว  ขุนทอง
 
1. นางทองพูน  ศรีสุข
2. นางรัชนีภรณ์  ถาวรศิลป์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  จันทร์สา
2. เด็กหญิงสมัชญา  ใจรักษา
3. เด็กหญิงอรฤดี  ดีโพนพัก
 
1. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
2. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงสุวรรณา  วงค์แดง
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชิวผิง  หลอ
2. เด็กหญิงนิศิตาภรณ์  ประกอบกิจ
3. เด็กชายเชษฐา  คำมา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 81.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายจตุพร  ฆ้องชะฎา
2. เด็กชายจักรกฤษ  ปิ่นหนองแก้ว
3. เด็กชายจักรพันธ์  สุทธิกุล
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  จงมีสัตย์
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภู่ทอง
6. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
7. เด็กชายณัฐวัตร  อินกะโทก
8. เด็กชายธีระวัฒน์  โพธิ์ดี
9. เด็กชายนฤเบศร  กองศรี
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บัณฑิต
11. เด็กหญิงบังอร  ประกอบผล
12. เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์อรัญ
13. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทรงบัณฑิตย์
14. เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นแก้ว
15. เด็กหญิงพนัสดา  ฆ้องจันทร์
16. เด็กหญิงพรชิตา  สมใจ
17. เด็กชายพิสุทธิ์  จักตรี
18. เด็กชายภาณุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
19. เด็กชายภูมินทร์  ฆ้องชะดา
20. เด็กหญิงรัตนาพร  ปิ่นแก้ว
21. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฆ้องรัน
22. เด็กหญิงลลิตา  เนื่องจากจันทร์
23. เด็กหญิงวาสนา  เปรมวินัย
24. เด็กชายวิชิต  จันทรา
25. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงษ์เข็มมา
26. เด็กชายวิษรุต  หนองขุ่นสาร
27. เด็กชายวุฒินันท์  อินทรประนุช
28. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วอนันต์
29. เด็กหญิงสุภาพร  ปิ่นแก้ว
30. เด็กชายอนุชษา  ต่างศรี
31. เด็กชายอนุศาสน์  นนทะภา
32. เด็กชายอนุสรณ์  ทองสอง
33. เด็กหญิงอมราลักษณ์  แสไพศาล
34. เด็กหญิงอรพรรณ  สังข์เกิด
35. เด็กหญิงอริศรา  ด่านระงับ
36. เด็กหญิงอัมพร  อินทร์ชิด
37. เด็กหญิงอาทิตยา  พาดี
38. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์เดช
39. เด็กชายเตชภณ  แปลงกาย
40. เด็กชายไพรัตน์  ก้องกังวาล
 
1. นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
3. นางนภวรรณ  นาดี
4. นางสาวประถาพร  ชมระกา
5. นางประไพ  วงศ์วาสนา
6. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
7. นายฤทธิชัย  พฤกษา
8. นายสาธิต  จังพานิช
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายไชยวุฒิ  เรียบชัยสงค์
 
1. นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงมนัสวี  มาตราช
2. เด็กหญิงศิราณี  ถนอมใจ
3. เด็กหญิงสุมาลี  วังคีรี
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
2. นางสาวอุไร   อรรถวิภานนท์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. นางสาวจุฑามาศ  ด่านส่งเสบียง
2. นางสาวรัตติยาภรณ์  พิลามาศ
3. นางสาววรรณภา  ศรีมงคล
 
1. นางสาวกาญจนา  พิลาพันธ์
2. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายสรชัช  เขียวคำ
2. นายอำพล  บุญค้ำชู
3. นายเกษมศักดิ์  นวลนุช
 
1. นางสาวราตรี  กุลบุญ
2. นายแผน  ผาสุข
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายบริพัฒน์  บุญประกอบ
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.98 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  พันธุ์พรม
2. นางสาวชุติมา  พุ่มต้นวงษ์
3. เด็กชายโสพล  จันทร์เกตุ
 
1. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายจักรินทร์  ฆ้องจันทร์
2. เด็กหญิงสุนันท์ธา  พะวัง
 
1. นายราชัน  เทวัน
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงญานิศา  สินนาค
 
1. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธันวา  ณ นคร
2. เด็กชายนเรนทร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายอดุลย์  กิจจะ
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายชวกร  เจริญศิริ
2. เด็กชายศุภชัย  สมพงษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมมาก
 
1. นางวันเพ็ญ  มุ่งจงรักษ์
2. นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชาวนาโกน
2. เด็กชายธราดล  คัฒจรรย์
3. เด็กชายพงษ์ศกร  เหล็กพิมาย
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุดเขต  ชื่นชม
2. เด็กชายสุวิจักรณ์  ก๊กประเสริฐ
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายวรวิทย์  จินดามณี
2. เด็กชายศุทัธ  ด่านประชุม
3. เด็กชายเจษฎา  ฆ้องบัวพา
 
1. นายสหภาพ  สัจจทองดี