สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงสุวรรณา  วงค์แดง
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชิวผิง  หลอ
2. เด็กหญิงนิศิตาภรณ์  ประกอบกิจ
3. เด็กชายเชษฐา  คำมา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.98 เงิน 8 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  พันธุ์พรม
2. นางสาวชุติมา  พุ่มต้นวงษ์
3. เด็กชายโสพล  จันทร์เกตุ
 
1. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชาวนาโกน
2. เด็กชายธราดล  คัฒจรรย์
3. เด็กชายพงษ์ศกร  เหล็กพิมาย
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นางฉันทนา  ไชยทองศรี