สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์แกม
2. เด็กหญิงกำไล  กันเมฆ
3. เด็กชายกีต้า  เกตุพงษ์
4. เด็กหญิงจำเริญ  อยู่ประพิศ
5. เด็กชายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
6. เด็กหญิงชนิภา  เพชรเทศ
7. เด็กชายณัฐกมล  นิลชะนะ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิทย์เวทย์
9. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สีอ่อน
10. เด็กหญิงตติยา  โพธิหมาก
11. เด็กหญิงตวงทอง  ใจตรงสัตย์
12. เด็กชายตุลธร  อยู่คง
13. เด็กหญิงทิพกร  พักน้อย
14. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
15. เด็กหญิงนาราภัทร  ดีนวน
16. เด็กชายนิภัทร์  อุ่ม
17. เด็กหญิงบัวชมพู  วานุนาม
18. เด็กหญิงปราณี  ทูคำมี
19. เด็กหญิงปรารถนา  อยู่ประพิส
20. เด็กหญิงปิ่นมณี  พักน้อย
21. เด็กชายพรประสิทธิ์  พันธฤทธิ์
22. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
23. เด็กหญิงพิมพา  แซมโอ
24. เด็กชายพีระทัต  ฟุเฟื่อง
25. เด็กหญิงลักษิกา  กิจเชื้อ
26. เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
27. เด็กชายวินัย  มากกว่าวงค์
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไวการ
29. เด็กชายสนธยา  ปรีดาพันธ์
30. เด็กหญิงสุชาวดี  วัฒนา
31. เด็กหญิงสุทธิดา  พุทธจิต
32. เด็กหญิงสุภาวัลว์  ชาววาปี
33. เด็กชายอดิศักดิ์  มั่นปืน
34. เด็กหญิงอนัญญา  วงค์พนม
35. เด็กชายอังคาร  คำสนิท
36. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
37. เด็กชายเชิดชาย  เย็นประสพ
38. เด็กชายเดชาธร  เทียมสงวน
39. เด็กชายเอกพงษ์  ทัดสงค์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางบุปผา  หันทยุง
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
4. นายวรพจน์  จูเภา
5. นางสุภัชชา  ช่วยพันธ์
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรธรรม
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.99 ทองแดง 4 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงวาสนา  ฟองเกิด
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์