สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 6 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กชายดนัย  ขุนเภา
2. เด็กชายลม  จันลี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุนหาญ
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.99 ทองแดง 4 โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงวาสนา  ฟองเกิด
 
1. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงชิดชนก  อัมพวัน
 
1. นางศรีเรือน  อู่ตะเภา
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 19.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมหึก
 
1. นายแสงอรุณ  บุญโต
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.98 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะสอ
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ปานทอง
2. เด็กหญิงชนากานต์  สามารถ
3. เด็กชายวุฒิธิพงษ์  งามสนิท
 
1. นางสาวจงรักษ์  กงจีน
2. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายอภิรมย์   หนองพร้าว
 
1. นางสาวประไพ   มานพ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงตติยาภรณ์   พุทธสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนุสรา   โสดาราม
3. เด็กหญิงสุมาพร  สังข์กรณ์
 
1. นายนาจ  สาภูเมือง
2. นางบุบผา  นาควงษ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายบดินทร์เดชา  ชายทุ่ย
2. เด็กหญิงภาวินี  บุตรแสง
3. เด็กหญิงวิรดา  กิจโส
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทัศสารัมย์
2. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิสน
3. เด็กชายอัศราวุฒิ  เพ็ชรใสดี
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
2. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงจินดา  หอมประภา
2. เด็กชายทศพล  บุญธานี
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  แจ้งกูล
 
1. นางสาววันดี  กรงรัมย์
2. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์แกม
2. เด็กหญิงกำไล  กันเมฆ
3. เด็กชายกีต้า  เกตุพงษ์
4. เด็กหญิงจำเริญ  อยู่ประพิศ
5. เด็กชายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
6. เด็กหญิงชนิภา  เพชรเทศ
7. เด็กชายณัฐกมล  นิลชะนะ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิทย์เวทย์
9. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สีอ่อน
10. เด็กหญิงตติยา  โพธิหมาก
11. เด็กหญิงตวงทอง  ใจตรงสัตย์
12. เด็กชายตุลธร  อยู่คง
13. เด็กหญิงทิพกร  พักน้อย
14. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
15. เด็กหญิงนาราภัทร  ดีนวน
16. เด็กชายนิภัทร์  อุ่ม
17. เด็กหญิงบัวชมพู  วานุนาม
18. เด็กหญิงปราณี  ทูคำมี
19. เด็กหญิงปรารถนา  อยู่ประพิส
20. เด็กหญิงปิ่นมณี  พักน้อย
21. เด็กชายพรประสิทธิ์  พันธฤทธิ์
22. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลพิมพ์
23. เด็กหญิงพิมพา  แซมโอ
24. เด็กชายพีระทัต  ฟุเฟื่อง
25. เด็กหญิงลักษิกา  กิจเชื้อ
26. เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
27. เด็กชายวินัย  มากกว่าวงค์
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไวการ
29. เด็กชายสนธยา  ปรีดาพันธ์
30. เด็กหญิงสุชาวดี  วัฒนา
31. เด็กหญิงสุทธิดา  พุทธจิต
32. เด็กหญิงสุภาวัลว์  ชาววาปี
33. เด็กชายอดิศักดิ์  มั่นปืน
34. เด็กหญิงอนัญญา  วงค์พนม
35. เด็กชายอังคาร  คำสนิท
36. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
37. เด็กชายเชิดชาย  เย็นประสพ
38. เด็กชายเดชาธร  เทียมสงวน
39. เด็กชายเอกพงษ์  ทัดสงค์
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางบุปผา  หันทยุง
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
4. นายวรพจน์  จูเภา
5. นางสุภัชชา  ช่วยพันธ์
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรธรรม
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองย่น
 
1. นางศิริวรรณ  นาคเสน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายกฤตยชญ์   มาสม
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   หัวข้อ
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.99 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  หลอดแก้ว
 
1. นางสาวชวิศา  บอนไธสง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ฆ้องสะเทือน
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ขำหงิม
 
1. นายยุทธนา  วรรณกิจ
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายณัฐชนนท์  สุริยบุตร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมหวาน
 
1. นางกันนาจ  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาววิลาวัลย์  หอมนิยม
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.98 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายไชยพัฒน์   พรมทอง
 
1. นายวิชัย   คชาวงษ์