สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ตลับเงิน
2. เด็กชายธนพล  อินวังตูม
3. เด็กชายเอกพจน์  กลิ่นกาหลง
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
2. นางสาววินิตย์  ควบคุม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) 1. เด็กหญิงกรองกาญน์  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยลิ้นฟ้า
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองบ่อ
4. เด็กหญิงสุภานันท์  นิลเกษ
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วรัตน์
 
1. นางวันทนีย์  เจริญศรี
2. นางสาวหทัยรัตน์  บัวขจร
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 58.99 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิ่งเกตุ
 
1. นางระพีพร  พร้อมเพรียง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกุล) 1. เด็กหญิงกชกร  นครแสน
2. เด็กชายกฤตภาส  เปี่ยมแทน
3. เด็กชายกฤษดา  พงษ์พันธ์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองวันดี
5. เด็กชายกัณต์กมน  เปี่ยมแทน
6. เด็กหญิงกาลัญญุตา  รอดแก้ว
7. เด็กชายกิตติพร  เอี่ยมคำ
8. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงสว่าง
9. เด็กหญิงจินดาหรา  อ่วมประเสริฐ
10. เด็กชายจิรยุทธ  พิพิทธ์
11. เด็กชายจิระวัฒน์  เกลื่อนสันเทียะ
12. เด็กชายชฏายุ  คำแย้ม
13. เด็กชายชนาธิป  ปริยัติ
14. เด็กชายชลสิทธิ์  เนตรนิยม
15. เด็กชายชุติพงษ์  ศรีคง
16. เด็กชายฐิติภูมิ  จุ้ยวงษ์
17. เด็กชายณัฐพงษ์  เหล็กเพ็ชร์
18. เด็กหญิงณัฐรวี  โปร่งสันเทียะ
19. เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมคำ
20. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลำโสภา
21. เด็กชายตรีเนตร  ทรัพย์คงเจริญ
22. เด็กชายธนดล  จอมพุก
23. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
24. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  ศรีคำ
25. เด็กหญิงธิญาดา  อินทร์วิเชียร
26. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองคำ
27. เด็กชายธิเบศร์  พรมบุตร
28. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์ละคร
29. เด็กชายธีรเดช  สนธิกร
30. เด็กชายนนทพัทธ์  จอมพุก
31. เด็กชายนรากร  จรโคกกรวด
32. เด็กหญิงนลินนิภา  เวินเสียง
33. เด็กชายนัฐวัฒน์  เดชช้อย
34. เด็กชายนิภัทร  จันทร์วงษ์
35. เด็กหญิงนิรัชพร  ใจดี
36. เด็กชายบุญพิทักษ์  กาศแก้ว
37. เด็กหญิงปนัดดา  เปี่ยมแทน
38. เด็กชายประสิทธิ์  บูญช้อน
39. เด็กหญิงปัฐมา  เล็กคะนา
40. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไพรเขียว
41. เด็กหญิงปาริชาติ  วายลม
42. เด็กหญิงพรกมล  เกื้อกูล
43. เด็กชายพรชัย  จันทรวงษ์
44. เด็กหญิงพรชิตา  จิตร์ดี
45. เด็กหญิงพรรณิภา  พันธ์แตง
46. เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจธรรม
47. เด็กหญิงพัชรพร   เปี่ยมแทน
48. เด็กหญิงพัชรี  โอเล็ก
49. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองบ่อ
50. เด็กชายพีรภัทร  ไชยเชติ
51. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุขสว่าง
52. เด็กชายพุทธิพงศ์  อุ่นปา
53. เด็กหญิงภัคธีมา  นามแสงผา
54. เด็กชายภูธเนตร  รอดแก้ว
55. เด็กชายมณเฑียร  บุญยืน
56. เด็กชายมนัส  สมบูรณ์
57. เด็กหญิงมัทนา  มีศิริ
58. เด็กหญิงมุทิตา  โสภากุล
59. เด็กชายยุทธนา  โพธิ์ศรี
60. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พันธ์เดช
61. เด็กชายรัชชานนท์  นิลถนอม
62. เด็กหญิงวรรณษา  มีบัง
63. เด็กหญิงวราพร  วงษ์ดา
64. เด็กหญิงวราภรณ์  การฉัตรี
65. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คลองงาม
66. เด็กหญิงวิภาวดี  บุตรดี
67. เด็กหญิงวิราศิณี  โพธิ์ศรี
68. เด็กชายวีรภัทร  แตงเจริญ
69. เด็กชายวีรภัทร  สุขเจริญ
70. เด็กชายศักดิธัช  น้อนเกตุ
71. เด็กชายศักดินนท์  น้อยเกตุ
72. เด็กชายศักดิ์ระวี  พรรณนา
73. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงษ์จีน
74. เด็กหญิงศิลารัตน์  ช่วยณรงค์
75. เด็กหญิงศุครินทร์  ขันแก้ว
76. เด็กหญิงศุภวรรณ  เพ็ชรขุนทด
77. เด็กชายศุภเรศ  ผลพิกุล
78. เด็กชายสถาพร  ชูทอง
79. เด็กชายสรวิชญ์  นามแสงผา
80. เด็กชายสราวุฒิ  สวมสิน
81. เด็กหญิงสิริภรณ์  คงเจริญ
82. เด็กชายสุชานนท์  ดวงใจ
83. เด็กหญิงสุทธิดา  วงษ์ใหญ่
84. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ทองมาก
85. เด็กหญิงสุพาณี  ซื่อตรง
86. เด็กหญิงสุภาวินี  ทองพระศรี
87. เด็กชายอนุชา  กาจัด
88. เด็กชายอนุวัตร  คำแก้ว
89. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำแก้ว
90. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญมา
91. เด็กหญิงอรอนงค์  คงสมบัติ
92. เด็กหญิงอารียา  ป้อมบุปผา
93. เด็กหญิงอินทิรา  ปุ่มงาม
94. เด็กหญิงเกศรินทร์  จุลทอง
95. เด็กชายเกียรติกุล  ยาชมภู
96. เด็กหญิงเจนจิรา  พานทอง
97. เด็กชายเมธา  โพธิ์สุวรรณ
98. เด็กหญิงโชติกา  คำแย้ม
99. เด็กชายไวกูณฐ์  วงษ์ล้อม
 
1. นางสาวนุชจารี  ปริศนานันทกุล
2. นางสาวปิยะมาศ  กันรักษา
3. นางสาวผาณิตา  ไพรอด
4. นายศุภศิษฏ์  นุ่มฤทธิ์
5. นายสมชาย  บัวทอง
6. นายสุชาติ  ตันติมาลา
7. นางสาวสุนิดา  พงศ์นิรันดร์
8. นางอัมพวัน  บัวทอง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รากพุฒ
2. เด็กชายไพบูลย์  ศิริกุล
 
1. นายคเชนทร์  แจ้งประดิษฐ์
2. นางเพ็ญสิริ  สุไวศยวรรณ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1. เด็กชายจารุกิตติ์    ศรีสุพัฒน์
 
1. นางอำพร    ไชยอิน
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิตาภา   ภู่แสง
2. เด็กชายประเสริฐ   มีเงิน
 
1. นางจันทิมา  วงษ์จิ
2. นายอิทธิรงค์  ปานะถึก
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชญาดา   เรืองประโคน
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   สายบัว
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ   โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงวรนุช   ป้องแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา   ชาติชายพนา
6. เด็กหญิงสุภัฏตรา    สีแสง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุดา
2. นางสาวศิริวรรณ   กองแก้ว
3. นางสายใหม   อินทร์แก้ว
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.2 ทอง 9 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ภูเลาสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐวดี   กองพา
4. เด็กหญิงปาริฉัตร   เกสรทอง
5. เด็กหญิงวนิดา  ทรัพย์ทัด
6. เด็กหญิงอุบลรัตน์   ทับทิมแดง
 
1. นางพุทธศร   โพธาราม
2. นางสายไหม  อินทร์แก้ว
3. นางสาวอรวรรณ   คำน้อย
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กหญิงนิตยา   ศิริวัน
3. เด็กหญิงพรรณวษา   โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงวิภารัตน์   ภูเลาสิงห์
5. เด็กหญิงอรญา   ทองอ่อน
6. เด็กหญิงอาทิตยา   กองแก้ว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สุดา
2. นางพุทธศร  โพธาราม
3. นางสาวอรวรรณ  คำน้อย
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.34 เงิน 10 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนโชค  คำสุวรรณ
2. เด็กชายอนุชา  สันดา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   พรทิพย์วิวัฒน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตนา  ลมูลพันธ์
2. เด็กชายจีรพันธ์  จิตรมนตรี
3. เด็กชายฐานันดร์  ศรีมะโน
4. เด็กชายณภัทร  ชูชื่น
5. เด็กหญิงนฤมล  ชื่นบุญ
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศิริพฤกษ์
8. เด็กชายพัชรพล  คำแก้ว
9. เด็กหญิงพัชริดา  เม็งมุ้ย
10. เด็กหญิงวรรณวรัตน์  สร้อยสังข์
11. เด็กชายวิศนุ  พงษ์แพทย์
12. เด็กชายวีระเชษฐ์  วรเพ็ญ
13. เด็กชายวีระเทพ  เดชดอน
14. เด็กชายสรศักดิ์  ชื่นบุญ
15. เด็กหญิงสุมาลี  ยิ้มละมูล
16. เด็กชายสุวัฒน์  ทับทิมงาม
17. เด็กชายอำนาจ  สุขเกษม
18. เด็กชายเชาวฤทธิ์  รัตนจิตร
19. เด็กชายเดชาพล  ราชวงษ์
20. เด็กชายเอกรัตน์  ภานะจิต
 
1. นางสาวกวิสรา  ศิริอ่อน
2. นายชิษณุพงศ์  กอบแก้ว
3. นางมยุรี  สร้างไร่
4. นางอัญญรัตน์  เสนากลาง
5. นางเฉลา  ขุนทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายนรบดี  วัชรปรีชานนท์
 
1. นางมนัสมนต์  เฉลิมวัฒน์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.94 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิภัทร  ใจปลื้ม
2. เด็กหญิงณัฐชยา  วัชรปรีชานนท์
3. เด็กชายศิริภูมิ  สูนพยานนท์
 
1. นางกรวรรณ  คูณตาแสง
2. นางสาวสมจิตต์  ดำรงกิตติกุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงชญาณิน  ทิพรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วเรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงปลิตา  ดอนฮี้
 
1. นางบุศริน  บุญต้น
2. นางศศิธร  ค้าเจริญ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.66 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1. เด็กหญิงพิมลพร  นามพิมล
 
1. นางพรทิพย์  วีระพงษ์