สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายยศกร   สีคุ้ม
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีเตาปูน
2. เด็กหญิงณัฐจิรา  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ชาญอนงค์สุข
4. เด็กหญิงวิสุดา  สมใจ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์ษพร
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางนฤมล  ติ้วจันทึก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา   วงษ์แสง
2. เด็กหญิงธนันจิตรา  แซ่เรือง
3. เด็กหญิงธนิตา   มูลณี
4. เด็กหญิงปนัดดา   มหาโชติ
5. เด็กหญิงพัตราพร  ศรวิจิตร
6. เด็กหญิงพิมพ์ลพัทร   สุระแย้ม
7. เด็กหญิงมัทนา   ตรีมุข
8. เด็กหญิงศศินา  ชื่นอุปการนันท์
9. เด็กหญิงสุนิสา  พรมจาด
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ครุฑผาสุข
 
1. นางนงลักษณ์  พิมพ์ปราโมทย์
2. นางศิริวรรณ  เฮงนิรันดร์
3. นางอารีย์  อดใจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 82.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ฮึกเหิม
2. เด็กชายกฤษดา  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ศรีระชาติ
4. เด็กหญิงกุลนัฐ  ยิ้มกลาง
5. เด็กหญิงจันทมณี  บุญเพิ่มผล
6. เด็กหญิงจีราวรรณ  เผ่าน้อย
7. เด็กชายฐิติวัล  ทรัพย์ศรีพงษ์
8. เด็กหญิงณัฎฐริสา  วงค์ษา
9. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลชร
10. เด็กหญิงดวงกมล  สีทอง
11. เด็กชายธรรมภณ  วงษ์คำนา
12. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
13. เด็กหญิงนภัสสร  เมตตา
14. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
15. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
16. เด็กชายนุชณรงค์  เผ่าพันธ์
17. เด็กชายปริญญา  บลทอง
18. เด็กชายปริญญา  เสริมสร้าง
19. เด็กชายพชร  มิ่งขวัญ
20. เด็กหญิงรัชฎาพร  สีแสง
21. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
22. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
23. เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์ศรี
24. เด็กชายศิษย์ธิเบตร  คำน้อย
25. เด็กหญิงสงกรานต์  อาจผักปัง
26. เด็กชายสมชาย  เสมอชาติ
27. เด็กชายสหัสวรรษ  จิตจำนงค์
28. เด็กหญิงสิริยากร  สมทิพย์
29. เด็กหญิงสุขอุรา  พิมพา
30. เด็กหญิงสุชาวดี  พลสาร
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซองทอง
32. เด็กหญิงสโรชา  สิบพันทา
33. เด็กชายอภิชิต  ชูศรี
34. เด็กหญิงอรญา  ลีโคกกลาง
35. เด็กหญิงอรวรรณ  พลบุบผา
36. เด็กหญิงอริศรา  กลางคาร
37. เด็กหญิงอาทิตติยา  โหงอ่อน
38. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีชัย
39. เด็กหญิงเกวลิน  ยิ้มไม
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาญศรี
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
2. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
3. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
4. นางนิติยา  ปั้นย้อย
5. นางสาวบุญฤดี  คำดี
6. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
7. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
8. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 1. เด็กหญิงชฎาพร  จุลปะ
 
1. นางแพรวพรรณ  อินทนิจ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กชายธนากร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสว่าง
3. เด็กชายภูวดล  แสงเงิน
 
1. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.9 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   น้อยคำมูล
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพวงผกา   รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภัทรพร   ชื่นบาน
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา   จันทร์ขาว
 
1. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
2. นางสาวปรานี   ทรัพย์พล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.166 เงิน 11 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 1. เด็กชายพชรพล   ดนตรี
2. เด็กหญิงศศธร   ถาวรเจริญ
 
1. นางสายฝน  หาขุนทด
2. นางอารีย์   อดใจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่อึ้ง
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อามาตรมนตรี
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  พูลพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สิงห์แก้ว
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง