สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สิงห์บุรี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มังคละวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมสุวรรณ์
 
1. นางพัชริน  พิลาวัลย์
2. นายไพศาล  เสือพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายณัฐพล  นางคำปักดี
 
1. นายวีรศักดิ์  กุลฉัตรศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงจันทิมา  แป้นพงษ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  นิติสุข
3. เด็กหญิงศิริพร  กลิ่นประทุม
 
1. นางยุพดี  นฤทุกข์
2. นายอำนาจ  นฤทุกข์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงอภิชญา  นาฎลดารมภ์
 
1. นางบังอร  สุขเอี่ยม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กชายชาญณรงค์  พวงผกา
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงนิฤมล  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุดธิตรา  บุญคำพงษ์
 
1. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
2. นายสมัคร  น้อยประไพ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชัชชัย  แก้วเลิศ
2. เด็กหญิงชินตา  เปลี่ยนอร่าม
3. เด็กชายธีระพล  ไทยบุญเรือง
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางอารมณ์  เกิดรพ
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงอรทัย  จ่ายยัง
 
1. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชรประไพ
2. เด็กชายพัฒนชัย  เพิ่มพูล
3. เด็กชายสุวัฒน์  เอมวงษ์
 
1. นางพุทธชาติ  แผ้วเฉลิมสุข
2. นางศรีรัตน์  บัวใหญ่