สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงธนิดา  คงภัทร์กิติกุล
 
1. นายผิน  จันท้วม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 84.25 ทอง 11 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  มั่นเหมาะ
2. เด็กหญิงชนากานต์  สาคร
3. เด็กชายทนุธรรม  สาคร
4. เด็กชายธีรพงษ์  มณีนัน
5. เด็กหญิงนพมาศ  พึ่งพัก
6. เด็กหญิงนิตยา  นวลจันทร์
7. เด็กหญิงพนัสวรรณ  สีนวน
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  จางวางคง
9. เด็กชายพุทธิพงษ์  ใจแสน
10. เด็กชายภูมติพัฒน์  อิ่มหนำ
11. เด็กหญิงรุจิรดา  ห่วงตุ่น
12. เด็กหญิงฤชุกร   พึ่งพัก
13. เด็กชายวัชรพงศ์  เข็มคง
14. เด็กชายวิรเชษฐ์   พุ่มทอง
15. เด็กชายศราวุฒิ  ปิ่นแจ้ง
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมี
17. เด็กหญิงสหัสยา  โตพ่วง
18. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ถ้วนถี่
19. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญชู
20. เด็กหญิงอธิชา  เสาร์เมือง
 
1. นายพรกวี  ตัสมา
2. นางระเบียบ  รักวุ่น
3. นางสมคิด  ชัยวิสุทธิ์
4. นางสุธาทิพ  ใยดี
5. นางสาวอังสุมา  แก้วนุช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. นางสาวกมลวรรณ  เนียมหอม
2. เด็กหญิงจิตรา  เถื่อนกวา
3. เด็กชายชมบุญ  พันธ์บัว
4. เด็กหญิงชลนิชา  จันทร์อ่ำ
5. นายชวกร  นากศิริ
6. เด็กชายณัฐดนัย  ถาเงิน
7. นายณัฐพล  พงษ์ปรีชา
8. เด็กชายนนทพัฒน์  สมบูรณ์
9. เด็กชายพงศกร  บุญรอด
10. นางสาวพฤกษา  ภักดี
11. เด็กชายภานุวัฒน์  เนียมหอม
12. นางสาววรรณศิริ  พันธ์บัว
13. เด็กชายวรเชษฐ์  เงินมี
14. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เล็งเนตร์
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  นาควิจิตร
16. เด็กชายสุทธิพงษ์  อยู่จิ๋ว
17. นางสาวสุภัทรา  เนียมหอม
18. เด็กชายสุมิตร  วงพนัส
19. เด็กหญิงอัคษราภัค  ศรีฟ้า
20. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปั่นอ้าย
 
1. นางสาวฐิตารี  ทวีฉันทรัตน์
2. นางนันทพร  แก้วแท้
3. นางวาสนา  แสงเงิน
4. นายวิบูลรัตน์  ต้นประสงค์
5. นางสุปราณี  ส่งให้
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  ดีสม
2. เด็กชายฉัตรดนัย  พรน้อย
3. เด็กชายฐณพล  ม่วงศรี
4. เด็กชายตะวัน  อ้อมชมภู
5. เด็กชายธนกร  ทองเชื้อ
6. เด็กชายธนดล  ทองเชื้อ
7. เด็กชายธนะโชติ  ถวิลบูลย์
8. เด็กหญิงธัญธิตา   คล้ายแท้
9. เด็กชายธีระเดช  หนูป่า
10. เด็กชายนพสินธุ์  อบเชย
11. เด็กชายพุฒิสรรค์  ศรีรักษ์
12. เด็กหญิงวนิดา  พุ่มแฟง
13. เด็กหญิงวลัยรัตน์  บุญสิงห์
14. เด็กหญิงวีรดา  ไฝสัมฤทธิ์
15. เด็กชายวุฒิพงษ์  คล้ายแท้
16. เด็กชายศักดินนท์  ม่วงศรี
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองเชื้อ
18. เด็กชายสุวัฒนชัย  อบเชย
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูเที่ยง
20. เด็กหญิงอังคนา  ดัดดิษฐ์
 
1. นางสาวจำเนียร  บัวเกตุ
2. นางวารุณี  ยิ้มเข็ม
3. นางวิภาวรรณ  เนียมแตง
4. นางศิริทร  อบเชย
5. นางเสาวนีย์  อินอยู่
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ฟักตั้ว
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายนราทิตย์  แต้มครู
 
1. นายวินัย  กันอ่วม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายขวัญชัย  ทิพมะณี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วกำแพง
 
1. นางยุพิน  จันท้วม
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกชกร  ยาภิรมย์
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  เทียนเที่ยง
3. เด็กหญิงณัชพร  เข็มคง
4. เด็กชายณัฐยศ  การกุล
5. เด็กชายธนพันธ์  ต่ายมี
6. เด็กชายธีรภัทร  หิปะนัด
7. เด็กหญิงนริศรา  วันทักษ์
8. เด็กหญิงนฤภร  ทองอยู่
9. เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์กล่ำ
10. เด็กชายพฤทธิ์  อ่ำอุ่น
11. เด็กหญิงพิชญธิดา  ถ้วนถี่
12. เด็กหญิงศศิกัญญา  นามมนตรี
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  เครือกลัด
14. เด็กหญิงศุภิสรา  คล่ำคง
15. เด็กชายสมพชร  นามแก้ว
16. เด็กชายสรวิชณ์  กุลธินี
 
1. นางกาญจนา  อ๊ะนา
2. นายจิรพงษ์  ข่ายเพชร
3. นางสาวฉันทิรา  ฉันทะรัตน์
4. นางนภาพร  ติดพรม
5. นายวันชัย  บุญสอง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แช่มช้อย
2. เด็กชายทศพร  อุดสุรินทร์
3. เด็กชายวีระ  แก้วเขียว
4. เด็กชายเจษฎา  โตเขียว
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  ฤทธิ์เจ๊กดี
 
1. นางสาวนพประภา  ธรรมดา
2. นายประสพ  แก้วบังเกิด
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายนทีธาร  ปัญญากร
 
1. นางจินตนา  สุหงษา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 76.67 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิรวดี  ศิรีรัตนเสถียร
2. เด็กหญิงภัฎฎารินธ์  ไฝ่ทอง
3. เด็กหญิงมัณฑนา  คำยวง
 
1. นางสุดาวดี  นวนบ้านด่าน
2. นางอัญชลี  จันละมุด
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72.83 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายนพรัตน์  พิลึก
2. เด็กหญิงอธิติยา  สังข์นุช
 
1. นายถนอม  ล้อมเศรษฐี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พรมปาน
2. เด็กชายนรากรณ์  ค่ำสว่าง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  คำชู
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทะนาข่า
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญธานี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤษฎา  เมาฟาย
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลื่อมเทศน์
 
1. นายธีระชัย  เทียนบุตร
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หล่อยดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  เกษณี
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจารุมน  แสงสุข
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  เหล็กเพ็ชร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แป้นสอน
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญแก้ว
5. เด็กหญิงสุชาครีย์  หนานตา
6. เด็กหญิงสุวิมล  พูลพันธ์
 
1. นางสาวลันทม  สังจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
3. นางอารยา  ปานคง
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 1. เด็กชายณรงค์พร  พุฒซ้อน
 
1. นายณรงค์  ไกรกิจราษฎร์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขุนใจ
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  ยิ้มพันธ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  น้อยผล
4. เด็กหญิงสวรส  เกิดจรัส
5. เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่คา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่คา
 
1. นายพิเชษฐ์  นิลนนท์
2. นางสาววิยะดา  บุญรอด
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.63 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  รอดกสิกรรม
2. เด็กหญิงภาวินี  สุภัคคี
3. เด็กหญิงศิริพร  ยิ้มพิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ
2. นางสมปอง  นามแก้ว
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายบุญธวัช  ปัญจรักษ์สกุล
2. เด็กชายมณชัย  พิโรฤทธ์
3. เด็กชายสหรัฐ  ทักท้วง
 
1. นางประพิมพ์พรรณ  ดีเหลือ
2. นางสาวสมจิตต์  อินทรพุก