สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เทพสุทธิ
 
1. นางมณีรัตน์  เหมือนชู
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  พละทรัพย์
2. เด็กหญิงธันยพร  สุมิตสวรรค์
3. เด็กหญิงรัตนพัฒน์  พละทรัพย์
 
1. นางมณฑา  พละทรัพย์
2. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายพิษณุ  ยิ้มจูงนาง
2. เด็กชายอชิระ  อาจรอด
 
1. นางนงนุช  ภู่ตระกูล
2. นางสาววัชราภรณ์  หาญกล้า
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงห์วะราช
2. เด็กหญิงทักษพร  พุฒลบ
 
1. นายธนพล  จุ้ยคลัง
2. นายอำนาจ  ใจไหม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายชินวัตร  ปันดิ
2. เด็กหญิงผัดไทย  พันธ์น้อย
3. เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์ปัญญา
4. เด็กหญิงมาริษา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงสุนิสา  กันพงษ์
 
1. นางสาวมาลัย  แขกเมือง
2. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวสุภาพร  บินทจร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 1. เด็กหญิงนภาพร  เพ็งจันทร์
 
1. นางเพชรรัตน์  ชูประยูร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   แสงสุวรรณ
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายกิตชนะ  เพ็ชดี
2. เด็กชายชนะชัย  พูลเลิศ
3. เด็กชายธนดล  คุ้มครอง
4. เด็กชายธนวัฒน์  บัวเพ็ง
5. เด็กชายธีรพล  เมโรนิตย์
6. เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็งสุวรรณ์
7. เด็กชายนพชัย  บุญเม่น
8. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
9. เด็กชายนเรศ  มิ่งมิตร
10. เด็กชายภานุวัฒน์  จงแจ่มฟ้า
11. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
12. เด็กชายวรวิช  ศิริเวช
13. เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์ธนศักดิ์
14. เด็กชายอนิรุต  ผลอุบล
15. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
 
1. นายนนท์  สร้อยสวาท
2. นางนิตยา  กลิ่นอำพันธ์
3. นายภิปราย  นักธรรม
4. นางสาวสุพรรษา  ฉิมพาลี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ญาณปัญญา
2. เด็กชายทินภัทร  ยาวิราช
3. เด็กหญิงธนาภา   สนั่นนารี
4. เด็กชายธีรโชติ   สุทธิประพันธ์
5. เด็กชายนิธิกร   น้อยอิน
6. เด็กหญิงมณีมณฑ์   อามาตมนตรี
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   เกรียงแก้ว
8. เด็กชายฤทธิพงษ์   บุญนาค
9. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ทั่วสูงเนิน
10. เด็กชายลัทธพล   ทิมทอง
11. เด็กชายศิวนนท์   ยิ้มขลิบ
12. เด็กชายสุธา   โยนยาน
13. เด็กชายอนุชา   ทรงพระทัย
14. เด็กชายอมรเทพ   ดีเอี่ยม
15. เด็กหญิงเหมือนฝัน   พันแพง
 
1. นายจรัญ  ทรัพย์สิน
2. นางสาวลำพู  เขียนงาม
3. นายสุขุม   เทียนสุข
4. นายอินทร์ถา    อุดมวัฒนกูล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายพงศธร  บัวนาค
 
1. นายไพฑูรย์  ยนต์นิยม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรศรี
 
1. นายสม  คงกระพันธ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ขัดมูล
2. เด็กชายเทียนชัย   วงค์คำวัง
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงจีรภา  ด้วงบาง
2. เด็กชายธนพนธ์  เป็นสุข
3. เด็กหญิงธนพร  อินทร์สอน
 
1. นายประกิจ  แย้มปั้น
2. นางสุทัชชา  แย้มปั้น
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
2. เด็กหญิงธนิดา  กลุ่มพุทซา
3. เด็กหญิงศิริพร  ป่านฉะนี้
4. เด็กหญิงอริสา  กรรณิการ์
5. เด็กหญิงเกรษดาภรณ์  จันทวงษ์
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยาหลง
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
3. นางศรุดา  ศรีฟ้า
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  เวียนระวัง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรวิทย์
4. เด็กหญิงบุปผา  จั่นเพชร
5. เด็กหญิงระวิวรรณ  ไขแจ้ง
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เริ่มหาสุข
 
1. นายดิเรก  นันทโชติ
2. นางปิยะพรรณ  เอกสมาธิกุล
3. นางเจริญ  ทองแท้
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 1. เด็กหญิงจีลัดดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงยุพาวัลย์  แก้วตะคุ
3. เด็กหญิงรีย์อร  แช่มชื่น
 
1. นางจุรีย์  บัวเข็ม
2. นายถาวร  บัวเข็ม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 82.7 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็งยิ้ม
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลอยมณี
3. เด็กหญิงอุษณา  แก้วนาค
 
1. นางบัวขาว  เลี่ยมตระกูล
2. นางอัญชัน  เขาเหิน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ผูกพัน
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วขุนทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เย็นอารมณ์
 
1. นางมณฑา  เต็งแย้ม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กหญิงปภาณิน  จันแสงศรี
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ลบช้าง
3. เด็กหญิงเกศินี  ประมาณ
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธ์  มีผล
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงบุษยามาส  ตาหนี้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  ปินตาวงศ์
3. เด็กหญิงวาสนา  สีฟอง
 
1. นางมาลา  สะพรั่ง
2. นางอาภา  ล่องชูผล
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์  กุหลาบ
2. เด็กชายณัฐดนัย  ขอบแก้ว
 
1. นายนิมิตร  ปิ่นทอง
2. นางวิลาสินี  ปิ่นทอง