สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กหญิงนภสร  ตั้งศรีสกุล
 
1. นายณัฏฐพล  กิจพิทยาฤทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.999 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีโปฎก
2. เด็กชายสุพัฒน์  บุตรแสงดี
 
1. นางฉวีวรรณ  การผลดี
2. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายวริทธิ์  ถาวรพานิช
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนวิทย์  ชื่นจิตร
2. เด็กชายปุณณพัฒน์  พลเสน
3. เด็กชายวรินทร   ชินวงษ์ทัน
 
1. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
2. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  สังข์เสือโพธิ์
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกัญจนา  ไกรสร
2. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์โตแก้ว
3. เด็กชายจิรายุ  ตันอำนวย
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองใบ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  เตี้ยมฉายพันธ์
6. เด็กชายนภาพงษ์  อุ่นแสง
7. เด็กชายพูมินทร์  หมื่นเดช
8. เด็กชายภัทรกนิษฐ์  ปัญญาสิงห์
9. เด็กหญิงสายฝน  ทองสัมฤทธิ์
10. เด็กหญิงอินทิรา  ขุนวิสาร
 
1. นางสาวนัฎฐา  แก้วสด
2. นางสาววรินทร  แพงลาศ
3. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มงคลธง
2. เด็กชายธนภูมิ  บุญชู
3. เด็กชายธวัชชัย  มงคลธง
4. เด็กชายวรากร  อภิเดช
5. เด็กชายศราวุฒิ  สังข์สุวรรณ
6. เด็กชายเกรียงไกร  หมื่นพล
 
1. นางจุรีรัตน์  มีชะนะ
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  อนุศรี
3. นายประยงค์  มีชะนะ
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กชายขวัญชัย  ลิสะมิ
2. เด็กหญิงวาสนา  อ่ำบุญ
3. เด็กหญิงอทิติยา  เกียรติกุลเจริญ
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดองครักษ์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สีนาคสุข
 
1. นายชลอ  จันทร์มณี
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชรัช  เฉวียงวาศ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
3. เด็กชายอรรถพร  อร่ามวาณิชย์
 
1. นางสาวสุพันณี  เชิดฉัน
2. นายเรวัติ  จึงประสบโชค