สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.3 เงิน 12 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายอัจฉรพล  เจริญปล้อง
 
1. นางประยูร  รูปหมอก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนุชจรี  เฆ่ดี
2. เด็กชายเกียรติพันธ์  พิทักษ์วงศ์
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงณัฐชา  นุชชาวนา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  น้ำทิพทา
3. เด็กหญิงอัญชิสา   ชวนเชาว์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ประทุม
2. นางสาวเบ็ญจา  ด้วงอินทร์พงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ปุ่นนอก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ลี้สมบูรณ์
 
1. นายสุเทพ  ด้วงต้อย
2. นางอุษา  ด้วงต้อย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจเอื้อย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจีรณา  ฉันท์เจริญ
2. เด็กชายนพพล  หงษ์โต
3. เด็กหญิงสุภัชสรา  น้อยเลิศ
4. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วไซดวง
5. เด็กหญิงโสภิตา  พูลละเอียด
 
1. นายนิคม  นิรมาณ
2. นางยุพดี  โชติพันธุ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงศลิษา  พราหมสกุล
2. เด็กชายเจตรินทร์  กลิ่นเกษร
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชาวบ้านใหม่
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ยากลิ่นหอม
 
1. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ใจรู้รอบ
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  ใจตรง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์ฉาย
 
1. นายณฐดล  โกมลสิงห์
2. นางไพ  ช่วงชัย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ทรัพย์ละออ
2. เด็กชายธนากร  ทรัพย์ละออ
3. เด็กชายธันวา  ปิ่นกุมภีร์
 
1. นายจำเริญ  จิตบรรจง
2. นางวารินทร์  กาบแก้ว
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผลงศร
2. เด็กหญิงวริยา  วันเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  วารินิน
 
1. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
2. นางวารินทร์  กาบแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายนรินทร์  ทองประศรี
2. เด็กชายพีรพล  รักน้อย
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ขันแก้ว
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นายสมบัติ  กาบแก้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงจามจุรี  จันทร์สวาสดิ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  รัตนปัญญา
3. เด็กหญิงสุธิดา  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงอรยา  จิตต์จำรูญ
5. เด็กหญิงอริสา  แก้วสระแสน
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พวงศุภวิวัฒน์
 
1. นางสาวสมคิด  ศิริกุล
2. นางสุรินทร์  พิศเพ็ง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศศกร  ทับวัล
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมา
2. เด็กชายพงศกร  ศรีศักดา
3. เด็กชายสหรัฐ  ศรีศักดา
 
1. นางสาวชลธิชา  สันตกิจ
2. นางสุวิมล  สุตโต