สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เวทยานนท์
2. เด็กหญิงลลิดา  กุ้งทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปล้องบุญ
 
1. นางศิรินทร์รัตน์  เพ็งสวย
2. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐกฤษตา  เพ็ชรัต
3. เด็กหญิงมรกต  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงวรรณิศา  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงอัมพร  วงษ์แป้น
 
1. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
2. นายสุภรณ์  สว่างศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญมี
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พั้วเหล็ก
3. เด็กชายศุภกฤษธ์  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงศุภกานต์  ดวงจินดา
5. เด็กหญิงอัญชิสา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวหทัยชนก  ภูฆัง
2. นางสาวอารดา  กาฬภักดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญขำ
 
1. นางอุบล  ทรัพย์อินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงพนิดา  พลายละหาร
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายธวัชชัย  สว่างศรี
2. นายภาณุมาศ  ทับทิมเจือ
 
1. นางจงกล  นุชนารถ
2. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 36.86 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงวิรดา  กล้าหาญ
 
1. นายสุนทร  หิรัญอุทก
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  วรรณสูตร
 
1. นายมนตรี  สะราคำ
2. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายดนุพล  เอี่ยมวิจารณ์
2. เด็กชายสมเดช  ภูฆัง
 
1. นางสาวปัญญภัสส์  เตชกฤตธีรพงศ์
2. นายวันชัย  ปวกหาร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายมนัส  พิมพ์สาลี
2. เด็กชายมารุต  บุญปลูก
3. เด็กหญิงสาวลักษณ์  ช้างเทศ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เฟื่องทิพย์
2. นางอารีย์  อุบล
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.65 ทอง 7 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กหญิงปัทมา  พัดสุวรรณ
 
1. นางขจรรัตน์  ศรีนาค
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงศรัญญา  กล้าหาญ
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   ฉันท์ศรี
3. เด็กหญิงณิชากร  โพธิ์อ่ำ
4. เด็กหญิงธันยมาส  บัวหลวง
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อานมณี
6. เด็กหญิงศุจีภรณ์  แพงย้อย
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นายบรรจบ  เชี่ยวชาญ
3. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชญาดา  อินทรีย์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงณิชมน  แตงโสภา
4. เด็กหญิงธนพร  สว่างศรี
5. เด็กหญิงปณิตา  รัตนวงษ์
6. เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำรัศมี
7. เด็กหญิงศจีภรณ์  แพงย้อย
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
3. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์ศรีชา
2. เด็กชายสิทธิโชค  บุญมี
3. เด็กชายอนุพนธ์  สีดอกไม้
 
1. นายศรีพล  ปานเจริญ
2. นางส้มแก้ว  พลเสน